Digitalizačné centrum

Jedným z hlavných výsledkov projektu Digitálne múzeum je vytvorenie špičkového digitalizačného pracoviska – Digitalizačného centra (ďalej len „DC“). Organizačne spadá DC pod štatutárneho zástupcu Múzea SNP a je plne v kompetencii riaditeľa DC. Digitalizačné centrum sa začalo budovať vo februári 2012 na adrese Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica. Digitalizačné centrum sa skladá z nasledovných útvarov (viď organizačná štruktúra nižšie):

  • Metodicko-technologické pracovisko
  • Konzervátorské pracovisko
  • Digitalizačné pracovisko

METODICKO-TECHNOLOGICKÉ PRACOVISKO

Nové pracovisko plní funkciu metodickej podpory v oblasti digitalizácie a konzervovania múzejných zbierok: Metodika digitalizácie je nasledovná:

  • uplatnenie zodpovedajúcich metód prípravy predmetov na digitalizáciu (spracovanie metadát, dodržiavanie zásad ochrany zbierok);
  • metódy konzervovania a reštaurovania;
  • koordinácia procesov u spolupracujúcich múzeí a harmonizácia s digitalizačnými tímami;
  • kontrola výsledkov konzervátorských zásahov;
  • implementácia, aplikácia a vývoj technológií digitalizácie múzejných zbierok;
  • stanovenie zodpovedajúcich technológií digitalizácie pre jednotlivé zbierkové predmety;
  • kontrola kvalita digitalizácie múzejných zbierok.

KONZERVÁTORSKÉ PRACOVISKO

Konzervátorské pracovisko má primárnu funkciu uviesť múzejné zbierkové predmety pred digitalizáciou do takého stavu, v ktorom poskytujú maximum vizuálnych informácií, a zabezpečiť sprístupnenie týchto informácií záznamovým zariadeniam. Sekundárnou funkciou je stabilizácia stavu hmoty zbierkového predmetu. Z toho vychádza program pracoviska. Spolupracujúce múzeá nedisponujú vlastnými konzervátorskými a reštaurátorskými kapacitami schopnými zabezpečiť kampaňový nápor na ošetrenie predmetov pred samotnou vizualizáciou, preto bolo nutné vytvoriť príslušné konzervátorské kapacity – technologické i personálne.

DIGITALIZAČNÉ PRACOVISKO

organizacna_struktura_DCDigitalizačné pracovisko plní kľúčovú úlohu v samotnom procese digitalizácie zbierkových predmetov. Interne (na pracovisku v Banskej Bystrici) zabezpečuje digitalizáciu múzejných zbierok v objeme cca 20 % z celkového počtu predmetov vyžadujúcich zásahy. V priebehu realizácie projektu sa konštituovalo na špičkové digitalizačné pracovisko tým, že získalo moderné technologické zariadenia, no predovšetkým tým, že získalo expertné know-how na digitalizáciu múzejných zbierok. Po skončení projektu toto pracovisko zaistí pokračovanie digitalizácie múzejných zbierok minimálne do roku 2020.