Stanovy klubu

S T A N O V Y
občianskeho združenia
Klub priateľov Múzea Slovenského národného povstania
Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica

Článok 1
Základné ustanovenia
Názov a sídlo občianskeho združenia

1.1 Názov občianskeho združenia: KLUB PRIATEĽOV MÚZEA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA.
1.2 Sídlo občianskeho združenia: Kapitulská ulica č. 23, 975 59 Banská Bystrica
1.3 Občianske združenie Klub priateľov Múzea Slovenského národného povstania (ďalej len „klub“) je právnická osoba v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok 2
Ciele a činnosť klubu

2.1 Cieľom občianskeho združenia Klub priateľov Múzea Slovenského národného povstania je podpora, rozvoj, organizácia a realizácia aktivít zameraných na vytváranie bližších kontaktov medzi návštevníkmi Múzea SNP, priaznivcami a záujemcami o históriu a Múzeum Slovenského národného povstania.
2.2 Udržiavanie kontaktov s bývalými účastníkmi protifašistického odporu doma i v zahraničí, účastníkmi Slovenského národného povstania, národnooslobodzovacieho hnutia, 2. svetovej vojny a ich rodinnými príslušníkmi.
2.3 Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt v oblasti kultúry, vedy a vzdelania.
2.4 Poskytovať možnosti vzdelávania sa a prehlbovania si vedomostí z oblasti histórie Slovenska a Slovákov.
2.5 Propagácia, prezentácia a finančná podpora slovenskej kultúry, vedy a umenia.
2.6 Spoločenská a finančná podpora práce s deťmi a mládežou.
2.7 Spoločenská a finančná podpora edičnej a publikačnej činnosti Múzea Slovenského národného povstania.
2.8 Propagácia, prezentácia a sprístupňovanie výsledkov činnosti Múzea SNP.
2.9 Spoločenská a finančná podpora kultúrnych, vedeckých, vzdelávacích, odborných, spoločenských a športových aktivít Múzea SNP.
2.10 Organizovanie odborných, spoločenských, kultúrnych, vzdelávacích a športových podujatí pre členov klubu.
2.11 Rozvoj kontaktov a spolupráce s podobne zameranými združeniami na území SR a v zahraničí.

Článok 3
Členstvo v klube

3.1 Členom klubu môže byť každý, kto dosiahol vek 15 rokov, stotožňuje sa s cieľmi činnosti klubu, platí členský príspevok a má o členstvo záujem. Ak osoba, ktorá sa chce stať členom klubu ešte nedosiahla vek 15 rokov, môže sa ním stať len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu. Všetci členovia sú si rovní a majú rovnaké práva a povinnosti, ak tieto stanovy neurčujú inak.
3.2 Členstvo vzniká zaplatením členského príspevku a registráciou člena.
3.3 Členské kategórie:
a) čestný člen;
b) riadny člen;
c) člen prispievateľ;
d) zvýhodnený člen.
3.4 O prijatí a registrácii za člena klubu rozhoduje predsedníctvo klubu.
3.5 Osoba mladšia ako 18 rokov nemôže byť zvolená za člena predsedníctva klubu a za člena kontrolnej komisie.
3.6 Členstvo v klube zaniká:
a) písomným oznámením o vystúpení člena z klubu, a to dňom doručenia oznámenia;
b) úmrtím člena, respektíve zánikom právnickej osoby;
c) zánikom klubu;
d) vylúčením predsedníctvom ku dňu rozhodnutia o vylúčení, ak
– člen napriek výzve nezaplatí členský príspevok,
– člen napriek výzve svojim konaním poškodzuje záujmy alebo dobré meno klubu.
3.7 Proti rozhodnutiu o vylúčení môže člen v lehote 3 dní od ich doručenia podať námietky. O námietkach je predsedníctvo klubu povinné rozhodnúť do 15 dní. Rozhodnutie predsedníctva klubu je konečné.
3.8 Osoba, ktorej členstvo v klube zaniklo, nemôže z dôvodu zániku členstva uplatňovať nároky na majetkové vyrovnanie sa s klubom.

Článok 4
Práva a povinnosti členov klubu

4.1 Práva členov klubu:
a) aktívne sa podieľať na všetkých formách činnosti klubu, napomáhať realizácii prijatých rozhodnutí valného zhromaždenia;
b) byť informovaný o činnosti klubu, o zásadných otázkach a rozhodnutiach orgánov klubu;
c) využívať výhody vyplývajúce z členstva v klube v zmysle interných predpisov;
d) voliť a byť volený do orgánov klubu a zúčastňovať sa na ich rokovaniach;
e) obracať sa na orgány klubu so svojimi podnetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko.
4.2 Povinnosti členov klubu:
a) platiť každoročne členský príspevok na príslušný rok v stanovenej výške;
b) dodržiavať stanovy klubu a rešpektovať rozhodnutia orgánov klubu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
c) zapájať sa do činnosti klubu a prispievať svojou prácou k dobrému menu klubu;
d) svojím aktívnym konaním podľa svojich schopností a možností pomáhať orgánom klubu.

Článok 5
Orgány klubu

5.1 Orgánmi klubu sú:
Valné zhromaždenie klubu
Predsedníctvo klubu
Kontrolná komisia klubu

Článok 6
Valné zhromaždenie

6.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom klubu, je tvorené zo všetkých členov klubu.
6.2 Právo zúčastniť sa valného zhromaždenia majú všetci členovia klubu.
6.3 Valné zhromaždenie:
a) rozhoduje o zásadných otázkach činnosti klubu;
b) schvaľuje stanovy klubu ich zmeny a doplnky;
c) volí a odvoláva členov predsedníctva a členov kontrolnej komisie;
d) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu o činnosti klubu a schvaľuje hospodárenie a rozpočet klubu;
e) rozhoduje o zániku alebo zlúčení klubu;
f) ustanovuje likvidátora v prípade zániku klubu;
g) rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré si vyhradí.
6.4 Právo zúčastňovať sa valného zhromaždenia majú všetci členovia klubu.
6.5 Valné zhromaždenie sa schádza najmenej jedenkrát za rok. Zvoláva ho predseda, a vždy v prípade, ak o to požiada aspoň 51% členov klubu (mimoriadne valné zhromaždenie) je predseda povinný zvolať valné zhromaždenie najneskôr do 30 dní, za predpokladu, že je možné kryť náklady súvisiace s valným zhromaždením.
6.6 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň 51% členov klubu a predsedníctva. Každý člen má po jednom hlase. Uznesenie sa prijíma trojpätinovou väčšinou prítomných členov.
6.7 Ak riadne zvolané Valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné podľa bodu 6.6 tohto článku ani po uplynutí 15-tich minút od stanoveného dátumu a času na pozvánke, predsedajúci Valné zhromaždenie ukončí. Následne otvorí Náhradné valné zhromaždenie ak je prítomných aspoň 33% všetkých členov klubu. Uznesenie Náhradného valného zhromaždenia je platne prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných členov klubu.

Článok 7
Predsedníctvo

7.1 Predsedníctvo je výkonným orgánom klubu a riadi jeho činnosť medzi valnými zhromaždeniami klubu. Za svoju činnosť zodpovedá výlučne valnému zhromaždeniu klubu.
7.2 Predsedníctvo má sedem členov, ktorí sú volení na obdobie 4 rokov.
7.3 Stálymi členmi predsedníctva sú osoby uvedené ako prípravný výbor občianskeho združenia Klub priateľov Múzea Slovenského národného povstania a to pokiaľ sa dobrovoľne nevzdajú svojich funkcií písomným vyhlásením a zaslaním predsedníctvu klubu.
7.4 Členom predsedníctva môže byť len bezúhonná fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.
7.5 Predsedníctvo pozostáva z predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára a ďalších troch členov predsedníctva. Predsedníctvo sa schádza operatívne a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou.
7.6 Predsedníctvo klubu:
a) zabezpečuje a riadi činnosť klubu;
b) volí a odvoláva tajnou voľbou zo svojich členov predsedu, podpredsedu, tajomníka a hospodára, pre ich platné zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov členov predsedníctva klubu;
c) pripravuje valné zhromaždenie klubu ( jeho program);
d) vydáva interné predpisy, ktorých účelom je skvalitnenie činnosti klubu;
e) vypracováva rozpočet, plán činnosti a výročnú správu klubu, ktoré predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu;
f) rozhoduje o udelení a zrušení členstva v klube fyzickým a právnickým osobám;
g) má právo výnimočne zastupovať právomoci valného zhromaždenia;
h) určuje výšku a termín úhrady členského príspevku;
i) rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré nepatria valnému zhromaždeniu klubu.
7.7 Členstvo v predsedníctve zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia;
b) vzdaním sa funkcie (a to dňom písomného doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie v predsedníctve klubu);
c) smrťou;
d) stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony;
e) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin;
f) odvolaním, pre nezáujem člena o prácu v predsedníctve klubu, za čo sa považuje absencia na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach predsedníctva klubu;
g) vylúčením na základe písomného rozhodnutia predsedníctva klubu, ak sa svojim konaním previnil proti stanovám klubu alebo proti právnemu poriadku Slovenskej republiky;
7.8 Na uvoľnené miesto člena predsedníctva klubu predsedníctvo zvolí do 60 dní od uvolnenia miesta, nového člena predsedníctva na zvyšok funkčného obdobia.
7.9 Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti zriaďovať sekretariát a pomocné orgány, v ktorých rozhoduje o personálnom obsadení, určuje pracovný pomer a výšku odmien. Členovia orgánov môžu byť odmeňovaní z prostriedkov klubu.

Článok 8
Štatutárny orgán

8.1 Predseda klubu je štatutárny orgán združenia a koná za združenie navonok.
8.2 Predseda je oprávnený konať a podpisovať v mene klubu len v súlade s rozhodnutiami predsedníctva klubu a valného zhromaždenia.
8.3 Predsedu volí a odvoláva predsedníctvo zo svojich členov na obdobie 4 rokov.
8.4 Predseda zvoláva zasadnutia predsedníctva, vedie jeho rokovanie, organizuje celkovú činnosť predsedníctva klubu.
8.5 Zvoláva schôdzu valného zhromaždenia, pokiaľ nepoverí iného člena predsedníctva klubu.

Článok 9
Podpredseda

9.1 Výkonný podpredseda klubu je volený z členov predsedníctva.
9.2 Podpredseda klubu zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti.
9.3 Predsedníctvo poverí podpredsedu systematickou starostlivosťou o vymedzenú oblasť činnosti klubu.

Článok 10
Kontrolná komisia

10.1 Kontrolným orgánom klubu je dvojčlenná kontrolná komisia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
10.2 Funkcia člena kontrolnej komisie je nezlučiteľná s členstvom v ostatných orgánoch klubu.
10.3 Členov kontrolnej komisie volí a odvoláva valné zhromaždenie.
10.4 Členovia kontrolnej komisie majú právo na odmenu a na náhradu výdavkov, ktoré im pri výkone tejto funkcie vznikli.
10.5 Členovia kontrolnej komisie klubu:
a) spolupracujú s predsedníctvom pri vypracovaní ročného rozpočtu klubu;
b) skúmajú a kontrolujú ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o hospodárení a svoje vyjadrenie k nim predkladajú predsedníctvu klubu a valnému zhromaždeniu;
c) kontrolujú vedenie účtovných kníh a iných dokladov, ktoré sa týkajú činnosti predsedníctva a celkové hospodárenie najmenej raz ročne;
d) zúčastňujú sa zasadnutia valného zhromaždenia;
e) majú právo zúčastňovať sa na schôdzach predsedníctva s hlasom poradným;
f) upozorňujú predsedníctvo klubu na zistené nedostatky a podávajú návrhy na ich odstránenie;
g) podávajú správu o výsledkoch svojej činnosti predsedníctvu a valnému zhromaždeniu klubu a navrhujú vykonanie príslušných opatrení;
h) sú oprávnení navrhnúť zvolanie mimoriadneho zasadnutia predsedníctva klubu, ak je to pre klub nevyhnutne potrebné.

Článok 11
Zásady hospodárenia

Majetok, výnosy, príjmy klubu
11.1 Majetkom klubu sú hnuteľné a nehnuteľné veci, príjmy a výnosy z majetku združenia, práva a pohľadávky a iné peňažné oceniteľné hodnoty.
11.2 Príjmami a výnosmi klubu sú najmä:
a) členské príspevky a mimoriadne príspevky;
b) dotácie, granty, dary a príspevky od tuzemských i zahraničných fyzických a právnických osôb;
c) dedičské odkazy;
d) príjmy z prenájmu majetku klubu;
e) úroky z peňažných vkladov v bankách;
f) výnosy z cenných papierov;
g) výnosy z verejných zbierok a iných dobročinných akcií na území SR a v zahraničí;
h) výnosy z rôznych ďalších činností ako napr. organizovanie kultúrnych, vzdelávacích, vedeckých, odborných, spoločenských alebo športových podujatí;
i) príjmy z činností pri naplňovaní cieľov klubu, príjmy z reklamy a vlastnej hospodárskej činnosti.
11.3 Výnosy z vlastnej hospodárskej činnosti budú znova investované do občianskeho združenia;
11.4 Finančné prostriedky klubu budú vedené na účte zriadenom v mene Euro (EUR). Klub si môže v súlade s právnymi predpismi zriadiť účty aj v iných zahraničných menách.
11.5 Hospodárenie klubu sa realizuje podľa schváleného rozpočtu.

Článok 12
Spôsob použitia výnosov majetku a iných príjmov

12.1 Výnosy a príjmy klubu možno použiť len na podporu účelu klubu a na výdavky na správu klubu. Výdavky na správu klubu nesmú presiahnuť 20% celkových nákladov klubu.
12.2 Majetok klubu bude využívaný v súlade s účelom a cieľmi a projektmi klubu.
12.3 Na základe rozhodnutia predsedníctva klubu je možné finančné prostriedky klubu v súlade s cieľmi a poslaním združenia poskytnúť fyzickým a právnickým osobám (nadáciám, občianskym združeniam i iným právnickým osobám) za účelom zabezpečenia spoločných kultúrnych, vzdelávacích, odborných, vedeckých, športových a iných spoločenských akcií a projektov.
12.4 Prostriedky poskytnuté klubom sú účelovo viazané a fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli poskytnuté, je povinná ich použiť podľa podmienok, ktoré budú stanovené v písomnej dohode (zmluve).
12.5 V prípade, že prostriedky klubu, poskytnuté fyzickej alebo právnickej osobe, nebudú použité v súlade s podmienkami stanovenými v písomnej dohode, ten komu boli poskytnuté, je povinný ich vrátiť vo výške zväčšenej o úrok, ktorý by sa získal, keby boli tieto prostriedky uložené na konte klubu.

Článok 13
Účtovníctvo

13.1 Účtovníctvo klubu vedie hospodár podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení;
13.2 Správu o hospodárení predkladá predsedníctvo klubu prostredníctvom svojho hospodára 1-krát ročne valnému zhromaždeniu.

Článok 14
Výročná správa

14.1 Predsedníctvo klubu vypracúva výročnú správu za uplynulý rok, ktorú predkladá valnému zhromaždeniu na odsúhlasenie.
14.2 Výročná správa klubu obsahuje najmä:
a) prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu na ktorý sa zriadila;
b) správu o hospodárení, ročnú účtovnú uzávierku, vyhodnotenie jej údajov a výrok kontrolnej komisie o nej;
c) prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých klubu;
d) prehľad príjmov klubu podľa ich pôvodu;
e) stav a pohyb majetku klubu a jeho záväzkov;
f) celkové výdavky členené na výdavky podľa jednotlivých druhov činností klubu a osobitne výšku sumy výdavkov na správu;
g) zmeny vykonané v stanovách (štatúte) a v zložení orgánov združenia, ktoré nastali v hodnotenom období;
h) ďalšie údaje, ktoré stanoví predsedníctvo.

Článok 15
Združenie a zánik klubu

15.1 Klub zaniká dňom výmazu z registra združení, jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie;
15.2 Klub sa zruší:
a) rozhodnutím valného zhromaždenia o jeho rozpustení alebo o zlúčení z iným združením;
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení na základe právoplatného rozhodnutia súdu v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
15.3 Ak predsedníctvo klubu rozhodne o zrušení klubu s právnym nástupcom, prechádza majetok klubu na právneho nástupcu.
15.4 V prípade keď majetok klubu neprechádza na právneho nástupcu, musí predsedníctvo klubu menovať likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu klubu.
15.5 Likvidátor je oprávnený konať v mene združenia len vo veciach spojených s jeho likvidáciou.
15.6 Pri likvidácii klubu sa najprv uhradia záväzky klubu. O využití majetku, ktorý zostane po vykonanej likvidácii po uhradení všetkých záväzkov, rozhodne predsedníctvo. Majetok môže na základe rozhodnutia predsedníctva klubu pripadnúť inej organizácii s podobným účelom . Túto organizáciu určí predsedníctvo klubu.
15.7 Odmenu pre likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku klubu.

Článok 16
Prechodné a záverečné ustanovenia

16.1 Stanovy môžu byť menené iba písomnou formou na základe rozhodnutia valného zhromaždenia klubu na návrh predsedníctva. Každá ich zmena musí byť zaznačená v registri vedenom Ministerstvom vnútra SR (ďalej len „ministerstvom“). Zmenu stanov vo dvoch vyhotoveniach oznámi ministerstvu predsedníctvo klubu do 15 dní od ich schválenia valným zhromaždením.
16.2 V ostatných v stanovách neupravených otázkach sa klub riadi zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
16.3 Prípravný výbor zvolá ustanovujúcu schôdzu valného zhromaždenia do 60 dní od registrácie klubu na ministerstve. Schôdzu valného zhromaždenia do zvolenia predsedajúceho schôdze bude viesť poverený člen prípravného výboru.
16.4 Na ustanovujúcej schôdzi valného zhromaždenia bude zvolené predsedníctvo a kontrolná komisia klubu.
16.5 Predsedníctvo klubu sa bezodkladne po svojom zvolení a po ukončení schôdze ustanovujúceho valného zhromaždenia zíde na svojom zasadnutí, kde zvolí zo svojich radov predsedu, podpredsedu, tajomníka a hospodára klubu.
16.6 Členov združenia do ustanovujúcej schôdze valného zhromaždenia klubu príma prípravný výbor.

V Banskej Bystrici dňa 10. januára 2011.