Cesty za poznaním minulosti 2017

logo_2017_cesty

9. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže vyhlásenej pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania a 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Usporiadatelia:

Vyhlasovateľ: Múzeum SNP, Banská Bystrica a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Hlavní partneri: Okresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica a Mestský úrad Banská Bystrica
Mediálni partneri: Ročenka odbojárov a Bojovník 

Témy:           

Mať tak tri želania…
Bez teba si svoj život neviem predstaviť
Spomienky vracajú radosť aj smútok
Aký by bol svet bez vojen?
Zem je naším domovom, chráňme ju!

Súťažné kategórie:

1. kategória:
– deti od 6 do 10 rokov ( žiaci 1.-4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl)
2. kategória:
– deti od 11 do 15 rokov (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, žiaci 1. – 4.ročníka osemročných gymnázií)
3. kategória:
– mládež od 16 do 18 rokov ( študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií,  ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež)

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne vo výtvarnej a literárnej tvorbe.
Výtvarné diela, ktoré budú zaslané do súťaže, sa nevracajú.

Poslanie súťaže:
Cesty za poznaním minulosti je 9. ročníkom celoštátnej súťaže tvorivosti detí a mládeže vyhlásenej pri príležitosti 73. výročia SNP a 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Plynule nadväzuje na 8. ročník súťaže „Cesty za poznaním minulosti“, ktorá sa uskutočnila v roku 2016. Stretla sa s pozitívnym ohlasom medzi mladými tvorcami a ich pedagógmi. Súťaž má podporiť kreativitu detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do výtvarnej a literárnej podoby. Pri tvorbe sa zoznámia s jednotlivými výtvarnými technikami a literárnymi formami, pričom si vytvoria vzťah k umeleckým hodnotám. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, vedie k samostatnej tvorivej činnosti a k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času. Zároveň vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu SNP a to formou výstavy najlepších ocenených prác. Taktiež prehlbuje pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám.

Priebeh, podmienky súťaže:
Literárne a výtvarné práce je potrebné zaslať poštou najneskôr do 30. 4. 2017 na adresu:

Múzeum SNP
Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
 
Prosím zaslať všetky literárne práce aj elektronicky a e-mailovú adresu: boris.vigas@muzeumsnp.sk. Každá literárna práca v elektronickej podobe musí obsahovať aj základné údaje! (meno a priezvisko autora, adresu školy, e-mail, telefón, vek, kategória, pedagóg, súťažná téma).
V literárnej súťaži môžete využiť rôzne literárne útvary, poéziu, prózu (úvahu, rozprávanie, opis, interview, fejtón, esej).
Literárne práce zaslané do súťaže nesmú byť zaslané do iných súťaží, mali by byť výsledkom tvorby uvedeného autora.
Vo výtvarnej súťaži autori prác môžu použiť rôznu techniku: kresbu, maľbu, grafiku, kombinovanú techniku, modelovanie, fotografiu.
Práca musí zodpovedať téme.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na využitie zaslaných prác pre ďalšie nekomerčné aktivity a ich reprodukciu v tlači.

Súťaž je jednokolová. Slávnostné vyhodnotenie celoslovenského  kola sa uskutoční druhý júnový týždeň. Ocenení jednotlivci a školy dostanú informáciu telefonicky a e-mailom. Ocenené výtvarné práce budú vystavené v Múzeu SNP a literárne práce budú prezentované v partnerských médiách. Priebeh  a vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na internetových stránkach Múzea SNP www.muzeumsnp.sk.

Dôležité dátumy:

Vyhlásenie súťaže:          február 2017
Uzávierka  súťaže:          30. apríl  2017
Vyhodnotenie súťaže:    2. júnový týždeň 2017

Všetky zaslané práce do literárnej aj výtvarnej súťaže musia mať uvedené:
– meno, priezvisko autora
– škola
– adresa školy
– mesto/kraj
– e-mail
– telefón
– vek
– muž/žena
– kategória
– pedagóg
– súťažná téma

Tabuľku na označenie prác si môžete stiahnuť TU:
Leták k súťaži si môžete stiahnuť TU:

Kontaktná osoba:
Mgr. Boris Vigaš
e-mail: boris.vigas@muzeumsnp.sk
tel. číslo: +421 918 899 408