Ponuka prenájmu nebytových priestorov a parkovacej plochy

Múzeum SNP so sídlom Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica ako správca majetku vyhlasuje ponukové konanie na prenájom Čižmárskej bašty – nebytového priestoru o celkovej ploche 46,5 m2 a jej priľahlej spevnenej parkovacej plochy o celkovej ploche 46 m2. Nehnuteľnosť je určená výlučne na kancelárske účely.

Záujemcovia môžu cenové ponuky zasielať do 30. 8. 2016 v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – nájom Čižmárska bašta“ s uvedením mena a adresy záujemcu a to na adresu:

Múzeum SNP, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica.

Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie.
Písomná ponuka musí obsahovať ponúkanú výšku nájmu pevnou sumou (a to zvlášť za budovu a zvlášť za spevnenú parkovaciu plochu) a nie nižšiu ako trhové nájomné, účel využitia nehnuteľnosti a identifikačné údaje záujemcu. Múzeum SNP si vyhradzuje právo odstúpiť od ponukového konania, ak cenová ponuka nedosiahne výšku požadovaného trhového nájomného. Do nájmu nie sú započítané prevádzkové náklady spojené s užívaním nebytových priestorov, tieto si bude záujemca hradiť sám podľa skutočného odberu. Nájomná zmluva sa uzatvorí s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.

Kontaktná osoba:
Bc. Jozef Gibala
jozef.gibala@muzeumsnp.sk
tel.: 0918 899 410

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky