Knižnica Múzea SNP

Knižnica Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici je špeciálnou knižnicou v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z., § 11, ods. 1.  Knižnica je kultúrnym, knižnično-informačným a vzdelávacím pracoviskom Múzea SNP. Získava, spracováva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje knižničný fond a svojou činnosťou slúži pracoviskám múzea a v rámci svojich možností aj ďalším subjektom poskytovaním knižničných dokumentov a informácií. Je súčasťou Múzea SNP, ktoré vzniklo dňa 8. mája 1955.

Počiatky cieľavedomejšej akvizičnej činnosti múzea siahajú do r. 1957, kedy múzeum získavalo prvé predmety, písomné a obrazové záznamy z obdobia 2. svetovej vojny. Do tohto obdobia siahajú aj prvé prírastky do knižničného fondu, ktoré múzeum získavalo formou darov, v rámci akcií celoštátnej výmeny z rôznych inštitúcií, nákupmi v antikvariátoch, alebo prevodmi. Zhruba od roku 1956 sa knižničný fond začal dopĺňať nákupmi z podniku Slovenská kniha.

Sedemdesiate roky 20. stor. sa v špeciálnej knižnici niesli v znamení nákupu literatúry za „devízy“. Knižnica ako jedna z mála inštitúcií v socialistickom Československu mohla nakupovať zahraničnú literatúru väčšinou v nemeckom a anglickom jazyku. Nákupy sa uskutočňovali prostredníctvom podniku Artia Praha. Medzi knihy s najstaršou historickou hodnotou, ktoré sa v knižnici nachádzajú patrí Ottův slovník naučný 1.-28. sv. s vročením 1888 až 1909. Ešte vzácnejší je časopis Slovan z roku 1850 vydaný nakladateľstvom Karel Havlíček Praha. Zaujímavá je aj Československá vlastiveda 1.-10. zv. z roku 1928.

V súčasnosti má knižnica okolo 22 400 knižničných jednotiek. Knižničný fond je špecializovaný na literatúru o dejinách slovenskej spoločnosti v rokoch 1938-1945 s dôrazom na protifašistický a národnooslobodzovací boj a Slovenské národné povstanie v kontexte európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny, na povojnové súdne procesy a rehabilitácie povstalcov.

Knižnica buduje fond knižničných dokumentov v súlade so špecializáciou Múzea SNP v tlačenej a elektronickej forme, ktorý odborne spracúva, sprístupňuje, uchováva a ochraňuje. Špecializovaná knižnica vytvára podmienky pre napĺňanie zásady všeobecného prístupu občanov k informáciám a knižničným dokumentom. Fond je dopĺňaný kúpou – nákupom literatúry v kníhkupectvách. Nákupy sa realizujú okrem výberu knihovníčky aj na základe návrhov odborných zamestnancov Múzea SNP, to znamená historikov, kurátorov a reštaurátorov. Nákup sa uskutočňuje tiež na základe rozhodnutia Komisie na tvorbu zbierok Múzea SNP. Aj v súčasnosti sa literatúra získava formou darov od rôznych súkromných osôb.

Od roku 2002 sa knižničný fond spätne katalogizuje do elektronickej podoby v systéme BACH.

Knižnica poskytuje služby základné a špeciálne. Medzi základné patria absenčné výpožičky len pre zamestnancov múzea. Pre bádateľov, ktorých je hojne z radov študentov stredných a vysokých škôl, ako aj historikov z rôznych inštitúcií na Slovensku a v neposlednom rade aj pre občanov, ktorí sa zúčastnili bojov v SNP a v 2. svetovej vojne, poskytujeme výpožičky len prezenčnou formou v priestoroch knižnice. Zo špeciálnych služieb zabezpečujeme medziknižničnú výpožičnú službu len pre odborných pracovníkov nášho múzea. Knižnica poskytuje tieto služby bezplatne.

Používatelia majú voľný prístup k čitateľským katalógom. Katalógy sú rozdelené na: autorský, názvový a tematický. Špeciálne spracovávame katalóg s témami: druhá svetová vojna, SNP, Veľká vlastenecká vojna, katalóg venovaný odboju a existencii Slovenského štátu, Slovenskej republiky (1939-1945). Okrem týchto má knižnica vytvorený aj podkatalóg zachytávajúci zvlášť zborníky, viazané časopisy, zahraničnú literatúru, regionálne dejiny, beletriu a poéziu.

V knižničnom fonde sa okrem slovenskej a českej literatúry nachádzajú publikácie nemeckej, anglickej, francúzskej, maďarskej, bulharskej, poľskej a v značnom počte aj ruskej proviniencie. Knižnica uchováva aj niekoľko titulov v španielskom, talianskom a dokonca po jednom titule aj v gréckom a holandskom jazyku.

Fond knižnice obsahuje okrem literatúry, ktorá sa priamo viaže k téme SNP, 2. svetovej vojny, domácemu a zahraničnému odboju v druhej svetovej vojne, partizánskej činnosti aj príručkovú literatúru, napr. jazykové slovníky, rôzne encyklopédie, dejiny štátov, biografie, diela z jazykovedy, geografie (rôzne atlasy zemepisné a historické) Vo fonde sa nachádza aj veľké množstvo viazaných odborných časopisov, časopisov a denníkov vychádzajúcich do roku 1989. Z obdobia 2. svetovej vojny sa v knižnici nachádza napr. časopis Nový svet z rokov 1940-1943, povstalecká Pravda 1944, Čas 1944, Hlas národa 1944 a Národnie noviny 1944.

V roku 2007 sa začala budovať filmotéka, v ktorej sa nachádzajú DVD a CD s hranými, alebo dokumentárnymi filmami s tematikou 2. svetovej vojny, SNP, holokaustu a DVD z proviniencie nášho múzea.

Neoddeliteľnou súčasťou knižnice je od vzniku Múzea SNP aj sklad publikácií vydaných múzeom. Tieto knihy knižnica prezentuje na rôznych interných a externých akciách múzea. Prezentácia je spojená s ich predajom.

JANA NIEDERLANDOVÁ
Knižnica Múzea SNP