O klube

Klub priateľov Múzea Slovenského národného povstania bol založený v roku 2006. Jeho cieľom je podpora, rozvoj, organizácia a realizácia aktivít zameraných na vytváranie bližších kontaktov medzi návštevníkmi Múzea SNP, priaznivcami a záujemcami o históriu a Múzeum Slovenského národného povstania, ale i rozvoj a ochrana duchovných hodnôt v oblasti kultúry, vedy a vzdelania. Klub bol zaregistrovaný na MV SR dňa 2.10. 2006. Prvé zasadnutie Predsedníctva Klubu sa konalo dňa 18. 12. 2006 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Členovia Predsedníctva Klubu priateľov Múzea SNP:

predseda: PaedDr. Ján Stanislav, CSc.
podpredseda: Mgr. Boris Vigaš
člen predsedníctva: Mgr. Ivan Kocák
člen predsedníctva: PhDr. Marian Uhrin, PhD.
člen predsedníctva: Bc. Jozef Gibala
tajomník klubu: Mgr. Michaela Bučeková
hospodár klubu: Ing. Dalibor Lesník

Členstvo vzniká:

– vyplnením a podpísaním registračnej prihlášky a zaslaním na adresu Klubu,
– zaplatením členského príspevku (osobne alebo na účet Klubu),
– prihlášku do Klubu priateľov Múzea SNP nájdete TU

Členské kategórie:

čestný člendobrovoľné vstupné
riadny člen6,60 €
rodinné členstvo16,50 €
člen prispievateľod 33 €
zvýhodnený člen (študent, SZPB)3,30 €

Výhody pre členov Klubu:

– bezplatný vstup do expozícií Múzea SNP,
– voľný vstup na všetky výstavy, aktivity a podujatia,
– účasť na klubových programoch a podujatiach,
– vstup do Achívu Múzea SNP

Kontakt:

Klub priateľov Múzea Slovenského národného povstania
Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
tel.: + 421 48 412 32 58
+ 421 918 899 403
+ 421 918 899 404
fax: + 421 48 412 37 16
e-mail: klub@muzeumsnp.sk

Fakturačné údaje:

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 2253967753/0200
IBAN: SK35 0200 0000 0022 5396 7753
IČO: 42 009 634
DIČ: 2022324282
IČ DPH: Klub nie je platcom DPH