Archív

Archív Múzea SNP
Tulská 39, Banská Bystrica

Bádateľňa
Otváracie hodiny: PONDELOK – ŠTVRTOK
09:00 – 15:00 (školský rok)
08:00 – 14:00 (letné prázdniny)

Kontakty: badatelna@muzeumsnp.sk
Tel.: +421-48-2451-134

Linky MHD:  Trolejbus 6, 8. Zastávka: Tulská stred
Zobraziť mapu na novej karte

Charakteristika archívu

Archív Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici bol zriadený rozhodnutím Archívnej správy MV SSR zo dňa 14.4.1980. Archív prevzal spisovú agendu a archívne materiály, ktoré vznikli činnosťou Múzea SNP a jeho právnych  predchodcov.

Archív Múzea SNP zároveň prevzal archiválie, ktoré do roku 1980 zhromažďovalo a uchovávalo Múzeum SNP a jeho predchodcovia. Boli to hlavne obrazové zbierky – fotografie, negatívy, zbierka zvukových záznamov, písomné archívne dokumenty, zbierka spomienok, plagátov, letákov z obdobia rokov 1938 -1945 so zameraním na dokumentáciu protifašistického hnutia na Slovensku.

Archív Múzea SNP patrí do siete špecializovaných  verejných  archívov. Je odborným zariadením Múzea Slovenského národného povstania, ktoré preberá, nadobúda, zhromažďuje, eviduje, spravuje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty, ktoré vznikli z činnosti Múzea Slovenského národného povstania, a ktoré získal vedeckým výskumom, darom, kúpou alebo prevodom.  Archív Múzea SNP na základe vedeckých výskumov, prevodom, darom a kúpou buduje archívne fondy a archívne zbierky a súbory archívnych dokumentov k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 až 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického a národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania ako významnej súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny, na dokumentáciu povojnových súdnych procesov, rehabilitácií účastníkov odboja a na dokumentáciu súčasných prejavov neofašizmu, rasovej neznášanlivosti, xenofóbie a intolerancie.

Činnosť archívu  upravuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z.., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.