Bádateľský poriadok Archívu Múzea SNP

Služby poskytované bádateľom študujúcim v Archíve Múzea SNP

  • Prezenčné štúdium archívnych dokumentov, kníh a tlače
  • Prezenčné výpožičky archívnych pomôcok – informačného systému (katalógy, inventáre)
  • Odborné konzultácie, metodické usmerňovanie a poradenstvo
  • Reprografické služby

Bádateľský poriadok Archívu Múzea SNP

Archív Múzea Slovenského národného povstania bol zriadený na základe zákona SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve § 26 so súhlasom Archívnej správy MV SSR zo dňa 14.4.1980. Archív Múzea SNP bol zaradený do sústavy štátnych špecializovaných verejných archívov. Jeho úlohou je zhromažďovať, evidovať, uchovávať, spravovať, ďalej odborne spracúvať, ochraňovať a sprístupňovať verejnosti archívne fondy a archívne zbierky o dejinách slovenskej spoločnosti v roku 1938 – 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického odporu v rokoch 2. svetovej vojny a fond z činnosti Múzea Slovenského národného povstania. Archív Múzea SNP je odborným zariadením Múzea Slovenského národného povstania. Podľa § 7 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov riaditeľ Múzea SNP vydáva pre Archív Múzea SNP v Banskej Bystrici tento bádateľský poriadok:

Čl. 1 Pravidlá vstupu do bádateľne
1) Bádateľovi sa umožní vstup do bádateľne iba s ceruzkou, poznámkovým blokom alebo so zväzkom voľných listov. Z identifikačných dôvodov musí strpieť označenie voľných listov odtlačkom podlhovastej nápisovej pečiatky archívu, ktoré vykoná zamestnanec archívu poverený dohľadom v bádateľni (ďalej len „zamestnanec archívu).
2) Výnimočne sa bádateľovi so súhlasom zamestnanca archívu umožní vstup do bádateľne s knihami, novinami alebo časopismi, ak ich potrebuje pri štúdiu archívnych dokumentov.
3) Bádateľ si nesmie do bádateľne vziať so sebou jedlo, nápoje, ostré predmety, opravovače textových chýb a ďalšie predmety, ktorými možno poškodiť archívny dokument. Bádateľ môže vstupovať do bádateľne iba s vypnutým mobilným telefónom.
4) Bádateľ sa pri každej návšteve bádateľne zapíše do knihy návštev bádateľne.
5) Bádateľ pred začatím štúdia vyplní bádateľský list a žiadanku o poskytnutie   požadovaných archívnych dokumentov. Žiadanka sa pripája k bádateľskému listu ako doklad o poskytnutých a vrátených archívnych dokumentoch. Bádateľ môže požiadať zamestnanca archívu o konzultáciu pri vyhľadaní a spresnení údajov o archívnych dokumentoch k téme štúdia.

Čl. 2 Pravidlá prístupu k informáciám o archívnych dokumentoch
1) Bádateľ môže základné údaje o archívnych dokumentoch získať z evidencie archívu, ktorú tvoria evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, z archívnych pomôcok (sprievodca, inventár, katalóg, register) a a z ďalších tematických databáz a archívu.
2) Bádateľ musí odovzdať zamestnancovi archívu archívne pomôcky v pôvodnom fyzickom stave.

Čl. 3 Pravidlá prístupu k archívnym dokumentom
1) Bádateľ je pri štúdiu archívnych dokumentov povinný dodržiavať pokyny zamestnanca archívu. Zamestnanec archívu nie je povinný pomáhať bádateľovi pri čítaní textu archívnych dokumentov ani ich prekladať.
2) Bádateľ je v bádateľni povinný zachovať ticho. V bádateľni nesmie fajčiť ani konzumovať jedlo a nápoje.
3) Bádateľ môže svoju žiadosť o poskytnutie archívnych dokumentov na štúdium zaslať archívu vopred poštou, faxom alebo elektronickou poštou. Bádateľom vyžiadané archívne dokumenty v deň jeho návštevy mu archív poskytne na štúdium v ten istý deň, iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. Archív bádateľovi denne poskytne na štúdium najviac dve škatule alebo 4 fascikle alebo 8 spisov, 60 obrazových dokumentov (fotokontaktov), 1 filmový dokument a 1 zvukový dokument.
4) Bádateľ zodpovedá za ochranu archívnych dokumentov poskytnutých na štúdium. Bádateľ nesmie meniť obsah a fyzický  vzhľad archívnych dokumentov ich označovaním, podčiarkovaním, prečiarkovaním, zmazávaním alebo vpisovaním do nich. Nesmie ich krčiť, trhať, skladať a spínať. Nesmie ich používať ako písacie podložky, priamo z nich kopírovať (mapy, plány, výkresy a  pod.). Bádateľ nesmie jednotlivé strany archívnych dokumentov obracať navlhčenými prstami. Nesmie sa opierať o archívne dokumenty alebo klásť na ne poznámkový blok alebo voľné listy papiera. Nesmie meniť usporiadanie archívnych dokumentov.
5) Bádateľ môže archívne dokumenty alebo ukladacie jednotky s archívnymi dokumentmi klásť iba na stôl a nesmie ich klásť na podlahu bádateľne. Otvorenú môže mať iba jednu škatuľu s archívnymi dokumentmi alebo jeden zväzok knihy.
6) Bádateľ nesmie svoje výpisy a poznámky zanechávať v bádateľni.
7) Bádateľ môže v bádateľni používať vlastné reprografické zariadenia (fotografický prístroj, filmový prístroj, xerox. skener  a pod.), písací stroj, magnetofón, osobný počítač alebo iné zariadenie uľahčujúce štúdium archívnych dokumentov iba na základe udeleného súhlasu riaditeľa Múzea SNP a vedúceho archívu, o ktorý musí vopred požiadať. Súhlas na ich použitie bude bádateľovi udelený, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky v bádateľni.
8) Bádateľ musí po každej študijnej návšteve zamestnancovi archívu odovzdať archívne dokumenty v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a počte, v akom mu ich zamestnanec archívu predložil. Zamestnanec archívu vždy skontroluje vrátené archívne dokumenty v prítomnosti bádateľa.
9) Ak bádateľ nezačne štúdium do 30 dní od poskytnutia archívnych dokumentov, možno ich poskytnúť ďalšiemu bádateľovi alebo ich založiť späť do depozitu archívu.

Čl. 4
1) Archív vyhotovuje kópie archívnych dokumentov za úhradu nákladov a s využitím takých technických prostriedkov, ktoré vylúčia ich použitie na komerčné účely.

Čl. 5 Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa bádateľský poriadok vydaný pre Archív Múzea Slovenského národného povstania  26. februára 2003.

Čl. 6 Účinnosť
Tento bádateľský poriadok nadobúda účinnosť 1. augusta  2005.