Zbierky a súbory archívnych dokumentov

Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp, 1869 – 1960

Plagáty letáky

Zbierka plagátov, letákov a vyhlášok, 1900 – 1948

Fotografie, negatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií s tematikou protifašistického odporu, 2. sv. vojny,  1938 – 1999
Zbierka negatívov a fotografií z Archívu Ústavu marxizmu-leninizmu Ústredného výboru KSS, 1900 – 1985
Zbierka negatívov a diapozitívov, 1918 – 2006

Filmy

Zbierka hraných, dokumentárnych filmov z protifašistickou tematikou a tematikou 2. sv. vojny 1939 – 1988

Videozáznamy

Zbierka videozáznamov s tematikou protifašistického odporu na Slovensku i v zahraničí, 1987 – 1999

Magnetické pásky a kazety

Zbierka  magnetofónových  záznamov  spomienok a výpovedí  účastníkov  SNP a národnooslobodzovacieho boja, 1958 – 1999

Kompaktné disky

Zbierka kompaktných diskov, (dokumentácia archívnych a múzejných zbierok) 2000 – 2006

Iné zbierky

Zbierka spomienok (účastníkov SNP, VOSR, 2.svetovej vojny, robotníckeho hnutia, väzňov koncentračných, zajateckých táborov  a účastníkov národnooslobodzovacích bojov) 1945–2000
Zbierka dokumentov o armáde na Slovensku, 1930 – 1945
Zbierka dokumentov o jednotkách oslobodzovacích armád, 1944 – 1945
Zbierka dokumentov Slovenskej národnej rady, povereníctiev a revolučných národných výborov, 1944 – 1946