Publikácie vydané Múzeom SNP

Knižnica Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici je špeciálnou knižnicou v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z., § 11. Je súčasťou Múzea SNP, získava, spracováva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje knižničný fond a svojou činnosťou slúži pracoviskám múzea a v rámci svojich možností aj ďalším subjektom, poskytovaním knižničných dokumentov a informácií. Knižničný fond je špecializovaný na literatúru o dejinách slovenskej spoločnosti v rokoch 1938-1945, s dôrazom na protifašistický a národnooslobodzovací boj a Slovenské národné povstanie v kontexte európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Knižnica poskytuje absenčné výpožičky len pre zamestnancov Múzea SNP. Externí používatelia, ktorí majú záujem o štúdium knižničných dokumentov, môžu študovať len prezenčne a majú voľný prístup k čitateľským katalógom. V knižnici sa nachádza cca 22 017 knižničných jednotiek.

Ponukový list na publikácie Múzea SNP

Povstaleckí generáli. Ján Golian, Rudolf Viest, Július Nosko.
Biografie prevzaté zo Zborníka Múzea SNP č. 15.
Martin, Osveta pre Múzeum SNP 1990. 30 s.
Cena: 0,03 €

Dobríková, Mária-Gajdoš, Milan: Banská Bystrica medená a povstalecká.
Banská Bystrica, M.O.Enterprise pre Múzeum SNP 1994. 104 s.
ISBN: 80-85342-08-X
Cena: 1,83 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

SNP v pamäti národa. Materiály z vedeckej konferencie k 50. výročiu SNP, Donovaly 26.-28. apríla 1994.
Bratislava, NVK International pre Múzeum SNP 1994. 392 s.
ISBN: 80-85727-22-6
Cena: 2,99 €

Nezodpovedané otázky. K spochybňovaniu odboja a SNP v našich národných dejinách. Materiály zo seminára s medzinárodnou účasťou Banská Bystrica, Múzeum SNP 24.-25. septembra 1996.
Zost.: Dušan Halaj,…
Bratislava, Peter Juriga pre Múzeum SNP 1997. 211 s.
ISBN: 80-967558-2-X
Cena: 1,99 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

SNP 1944 – vstup Slovenska do demokratickej Európy. Zborník vystúpení z medzinárodnej konferencie k 55. výročiu SNP, Múzeum SNP Banská Bystrica 8.-10. júna 1999.
Zost.: Dezider Tóth,…
Banská Bystrica, Adade pre Múzeum SNP 1999. 491 s.
ISBN: 80-88976-05-7
Cena: 3,32 €

The Tragedy of the Jews of Slowak. 1938-1945: Slovakia and the „Final Solution of the Jewish Question“. Oswiecim, Banská Bystrica, Auschwitz-Birkenau State Museum, Museum of the Slovak National Uprising 2002. 319 s.
ISBN: 83-88526-15-4
Cena: 8,00 € – NOVÁ CENA

Halaj, Dušan-Moncoľ, Ľubomír-Stanislav,  Ján: Francúzi v SNP.
Bratislava, Peter Juriga pre Múzeum SNP 2003. 351 s.
ISBN: 80-89112-02-1
Cena: 4,65 €

Cambel, Samuel: Hospodárske pomery v SNP.
Banská Bystrica, Trian pre Múzeum SNP 2003. 171 s.
ISBN: 80-88945-69-0
Cena: 2,66 €

Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Materiály z 1. časti medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila 24.-25. októbra 2000 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici pod názvom Postoje evanjelických kresťanov k fašizácii a nacizácii spoločenského života v strednej Európe v rokoch 1933-1945.
Zost.: Daniela Baranová,…
Liptovský Mikuláš, Tranoscius pre Múzeum SNP 2001. 195 s.
ISBN: 80-7140-140-4
Cena: 2,66 €

Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. 2. časť. Postoje katolíckych a pravoslávnych kresťanov k fašizácii a nacizácii spoločenského života v strednej Európe v rokoch 1933-1945 a ekumenizmus v odboji. Materiály z medzinárodnej konferencie 9.-10.10.2001 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.
Zost.: Daniela Baranová,…
Liptovský Mikuláš, Tranoscius pre Múzeum SNP 2004. 291 s.
ISBN: 80-7140-249-4
Cena: 2,66 €

Snopko, L.: Obete varujú. Victius Warn us. Paralelné príbehy. Parallel stories.
Bratislava, Orman pre Múzeum SNP 2004. 91 s.
ISBN: 80-968773-6-4
Cena: mäkká väzba: 4,00 € – NOVÁ CENA
tvrdá väzba: 5,00 € – NOVÁ CENA

Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2005. Zjednocovanie antifašistických síl na Slovensku v roku 1943. Vznik a činnosť ilegálnej SNR. Zborník z odborného seminára.
Zost.: Ján Stanislav,…
Banská Bystrica, Trian pre Múzeum SNP 2006. 180 s.
ISBN: 80-88945-85-2
Cena: 2,99 €

Vigaš, B.: Sprievodca expozíciou Múzea SNP.
Banská Bystrica, Danielson pre Múzeum SNP 2006. 130 s.
ISBN: 80-969546-3-6
Cena: 2,16 €

Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2006. Generál Golian a jeho doba. Materiály z odborného seminára k 100. výročiu narodenia Jána Goliana, Banská Bystrica 31.1.2006.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2008. 283 s.
ISBN: 978-80-970072-4-9
Cena: 5,00 €

Baranová, Daniela – Tóth, Dezider: Československé vojenské vyznamenania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2007. 12 listov
Cena: 2,32 € – VYZNAMENANIA SÚ VYPREDANÉ

Čemanová, Mária – Janotková, Zita – Mičev, Stanislav: Sprievodca expozíciou – Národná kultúrna pamiatka Kalište.
Banská Bystrica pre Múzeum SNP 2007. 96 s.
ISBN: 978-80-696750-1-3
Cena: 1,66 €

Čemanová, Mária: Ofúkané recepty starých materí z Kališťa, Podkoníc a okolia…
Banská Bystrica, DALI-BB pre Múzeum SNP 2009. 52 s.
ISBN: 978-80890-56-3
Cena: 3,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Jablonický, Jozef: Z ilegality do povstania. Kapitoly z občianskeho odboja.
Banská Bystrica, DALI-BB pre Múzeum SNP 2009. 446 s.
ISBN: 978-80-89090-60-0
Cena: 8,00 € – NOVÁ CENA

Slovenské národné povstanie 1944 – súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny.
Bratislava, Banská Bystrica, Ústav politických vied SAV, Múzeum SNP 2009. 454 s.
Ed.: Miroslav Pekník.
ISBN: 978-80-224-1090-8
Cena: 12,90 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939-1945.
Zost.: Marek Syrný a kol.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2009. 468 s. + 51 s. separát
ISBN: 978-80-970238-2-9
Súčasťou publikácie je separát 65. výročie SNP – minulosť, súčasnosť a budúcnosť historiografie odboja a SNP.
Cena: 8,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie – paralely a rozdiely. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 14.-15. október 2008.
Zost.: Marek Syrný.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2009. 226 s. + 207 s. poľského textu
ISBN: 978-80-970238-1-2
Cena: 9,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Mičev, Stanislav: Slovenské národné povstanie 1944.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2009. 208 s.
ISBN: 978-80-970238-3-6
Cena: 13,00 € – NOVÁ CENA

Uhrin, Marian a kol.: II. slovenská partizánska brigáda M. R. Štefánika.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2009. 184 s.
ISBN: 978-80-970238-0-5
Cena: 10,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Syrný, Marek: Slovenskí demokrati `44-48. Kapitoly z dejín demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944 – 1948.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2010. 404 s.
ISBN: 978-80-970238-5-0
Cena: 7,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Varinský, Vladimír: Pešo z nemeckého Hamelnu do slovenskej Kremnice. Zápisky vojnového zajatca.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2010. 114 s.
ISBN: 978-80-970238-4-3
Cena: 3,50 €

Mičev, Stanislav: Augustín Morávek. Od arizácií k deportáciám.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2010. 124 s.
ISBN: 978-80-970238-8-1
Cena: 5 €

Druhá vlna deportácií Židov zo Slovenska. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Zvolen 8. september 2009.
Zost.: Viera Kováčová a kol.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2010. 118 s.
ISBN: 978-80-89514-00-7
Cena: 3,33 €

Oslobodenie Slovenska 1944 – 1945. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Mikuláš 29. – 30. apríl 2010.
Zost.: Viera Kováčová a kol.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2010. 286 s.
ISBN: 978-80-970238-9-8
Cena: 5,80 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Úkrop, P.: Slováci v Stutthofe
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2011. 256 s.
ISBN: 978-80-970238-7-4
Cena: 8,40 €

Kocák, I., Lesník, D., Oravec, P., Uhrin, M.: Oživili sme pancierový vlak
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2010. 120 s.
ISBN: 978-80-89514-02-1
Cena: 7,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Čemanová, Mária: Ofúkané recepty starých materí z Kališťa, Podkoníc a okolia…, 2. doplnené vydanie
Banská Bystrica, Klub priateľov Múzea SNP 2012. 72 s.
ISBN: 978-80-8141-003-1
Cena: 3,50 €

Pažurová, Helena: Východoslovenská armáda. Horúce leto 1944 na východnom Slovensku.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 344 s.
ISBN: 978-80-89514-05-2
Cena: 7,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Mičev, S. a kol.: V perimetri zameriavača. Kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 304 s.
ISBN: 978-80-89514-06-9
Cena: 6,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Syrný, M. a kol.: Slovensko v roku 1941. Politika – armáda – spoločnosť.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 252 s.
ISBN: 978-80-89514-07-6
Cena: 5,50 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Udalosti 23. augusta 1944 v Rumunsku a Slovenské národné povstanie z 29. augusta 1944. Zborník príspevkov z 9. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska, Alba Iulia, 19. – 23. september 2011.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 308 s.
ISBN: 978-80-89514-08-3
Cena: 6,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Syrný, M., Uhrin, M.: Situačné hlásenia okresných náčelníkov (september 1944 – február 1945).
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 202 s.
ISBN: 978-80-89514-09-0
Cena: 7,50 €

Dejiny novodobého Slovenska. JUDr. Jozef Lettrich.
Martin, Nadácia Jozefa Lettricha 2012. 304 s.
ISBN: 978-80-971152-5-8
Cena: 8,00 €

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra. Číslo 1/2012. Odborný recenzovaný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 56 s
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 € – ČASOPIS JE VYPREDANÝ

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra. Číslo 2/2012. Odborný recenzovaný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 56 s
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 € – ČASOPIS JE VYPREDANÝ

Uhrin, M.: Pluk útočnej vozby.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 248 s.
ISBN: 978-80-89514-14-4
Cena: 11,50 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Pramene Obrany. Pamäti generála Jozefa Turanca.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 320 s.
ISBN: 978-80-89514-19-9
Cena: 8,50 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Pavúk, M.: Osud Židov vo Vyhniach.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 152 s.
ISBN: 978-80-89514-17-5
Cena: 6,50 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 6. – 7. september 2011, Múzeum SNP Banská Bystrica
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 216 s.
ISBN: 978-80-89514-12-0
Cena: 6,00 €

Cséfalvay, F., Mičev, S.: SNP deň po dni
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012. 108 s.
ISBN: 978-80-89514-18-2
Cena: 4,50 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Kmeť, N. – Syrný, M.: Odvaľujem balvan. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického.
Bratislava-Banská Bystrica, Ústav politických vied SAV v spolupráci s Múzeom SNP 2013. 549 s.
ISBN: 978-80-89514-21-2
Cena: 5,00 € – NOVÁ CENA

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra. Ročník II. Číslo 1/2013. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2013. 72 s
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra. Ročník II. Číslo 2/2013. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2013. 72 s
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra. Ročník III. Číslo 1/2014. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2014. 72 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €

Fremal, K.: Slovenskí sociálni demokrati 1938-1944. Sociálnodemokratická strana na Slovensku v odboji a SNP.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2014. 198 s.
ISBN: 978-80-89514-28-1
Cena: 8,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda, kultúra. Ročník III. Číslo 2/2014. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2014. 72 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €

Šindelářová, L.: Einsatzgruppe H. Působení operační skupiny H na Slovensku 1944/1945 a poválečné trestní stíhání jejích příslušníků
Praha, Academia v spolupráci s Múzeom SNP 2015. 447 s.
ISBN: 978-80-89514-29-8
Cena: 17,56 €

Halaj, D.: Generálmajor Teodor Šlajchart (30.8.1916-3.3.2011)
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2012. 70 s.
ISBN: 978-80-89514-11-3
Cena: 4,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Mičev, S. – Čemanová, M.: Osud rasovo prenasledovaných na Slovensku v rokoch 1939-1945. The fate of racially persecuted in Slovakia in the years 1939-1945.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2012. 39 s.
ISBN: 978-80-89514-10-6
Cena: 2,00 €

Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2007. Generál Július Nosko. Príspevky z odborného seminára k 100. výročiu narodenia J. Noska. Tisovec, 6. júna 2007.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2011. 274 s.
ISBN: 978-80-89514-04-5
Cena: 7,00 € – NOVÁ CENA

Syrný, M.: SNP – Slovensko a Európa v r. 1944
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2014. 751 s.
ISBN: 978-80-89514-30-4
Cena: 20,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda. Ročník IV. Číslo 1/2015. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2015. 72 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda. Ročník IV. Číslo 2/2015. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2015. 72 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €

Pažurová, Helena: Ľudovít Kukorelli. Životný príbeh vojaka a partizána.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2015. 143 s.
ISBN: 978-80-89514-32-8
Cena: 5,50 €

Hruboň, Anton: „Za slovenský štát, za Novú Európu!“ Hlinkova garda v období nemeckej okupácie
Banská Bystrica, AntOn Solutions pre Múzeum SNP 2015. 220 s.
ISBN: 978-80-89514-35-9
Cena: 11,00 €

Šteflovič, Štefan: Únik z moci šelmy. Slovenský vojak-partizán v Odese. Autobiografia.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2015. 93 s.
ISBN: 978-80-89514-34-2
Cena: 4,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Baka, Igor – Cséfalvay, František: Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny. Vojenské dejiny Slovenska 1939-1945 slovom a obrazom.
Bratislava, Pro Militaria Historica 2015. 193 s.
ISBN: 978-80-970768-2-5
Cena: 15,00 €

Stanislav, Ján – ŠVACHO, Jaroslav: Siločiary pomoci SNP a západní spojenci. Lines of Force of the Aid to The Slovak National Uprising and The Western Allies.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2016. 326 s.
ISBN: 978-80-89514-37-3
Cena: 17,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Vimmer, Pavel: Partizáni Sečanského. História partizánskej brigády kpt. Jána Nálepku.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2016. 276 s.
ISBN: 978-80-89514-38-0
Cena: 9,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda. Ročník IV. Číslo 1/2016. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2015. 72 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €

Nižňanský, Eduard: Politika antisemitizmu a holokaust na Slovensku v rokoch 1938-1945.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2016. 495 s.
ISBN: 978-80-89514-40-3
Cena: 24,00 €

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda. Ročník IV. Číslo 2/2016. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2016. 73 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €

DIGITÁLNE MÚZEUM – čo s digitálnym obsahom múzeí?
Zborník prednášok z konferencie konanej 25.-26.10.2016 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.
Zost.: Jano Jurkovič
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2016. 79 s.
ISBN: 978-80-89514-42-7
Cena: 7,00 €

Stanislav, Ján – Švacho, Jaroslav: Rafinéria Apollo v perimetri dokumentov. Súvislosti a dôsledky bombardovania 16. júna 1944.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2017. 416 s.
ISBN: 978-80-89514-45-8
cena: 22, 00 €

Pažurová, Helena: Jegorovova partizánska brigáda. Prvá čs. partizánska brigáda J. V. Stalina.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2017. 156 s.
ISBN: 978-80-89514-47-2
Cena: 12,00 €

Chytka, Stanislav V. – Vaněk, Oldřich: Tí z prvej línie. Príbehy z odboja v Liptove.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2017. 359 s.
ISBN: 978-80-89514-46-5
Cena: 17,00 € – PUBLIKÁCIA JE VYPREDANÁ

Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda. Ročník VI. Číslo 2/2017. Odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2017. 73 s.
ISSN: 1338-6379
Cena: 2,90 €

Karvaš, Imrich: Moje pamäti. V pazúroch Gestapa.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2017. 239 s.
ISBN: 978-80-89514-48-9
Cena: 9,00 €

Halaj, Dušan: Príbehy zo Slovenského národného povstania a oslobodenia.
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2017. 160 s.
ISBN: 978-80-89514-49-6
Cena: 6,00 €

Publikácie a časopis je možné si zakúpiť osobne v pokladni Múzea SNP v Banskej Bystrici alebo objednať poštou na adrese:

Múzeum SNP
Knižnica
Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica

alebo e-mailom na adresách: jana.niederlandova@muzeumsnp.sk alebo muzeumsnp@muzeumsnp.sk.
V takomto prípade Vám budú objednané publikácie zaslané Slovenskou poštou na dobierku.