Otvorený depozitár


Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici bolo spolu s nórskym partnerom The Narvik War and Peace Centre úspešné pri získaní nenávratnej finančnej dotácie pre zriadenie otvoreného depozitára, ktorý bude prínosom najmä pre návštevníkov múzea. Jeho cieľom je zmeniť spôsob prepojenia medzi návštevníkom a muzeálnymi zbierkami.

Väčšina múzeí má vo svojich depozitároch oveľa viac zbierkových predmetov, ako môžu reálne predviesť vo svojich expozíciách. Otvorený depozitár tak umožní návštevníkom múzea hlbšie nahliadnuť do činností múzea a spoznať doteraz nevidené zbierkové predmety. Jeho súčasťou bude i otvorené konzervátorské pracovisko, kde si záujemcovia budú môcť prezrieť činnosť konzervátorov pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov, ako aj študovňa, kde budú prebiehať vzdelávacie programy pre žiakov základných a stredných škôl, ako i pedagógov nielen z mesta Banská Bystrica. Vzdelávanie bude o to zaujímavejšie, že bude prebiehať za pomoci replík zbierkových predmetov, ktoré si žiaci budú môcť chytiť do rúk, čo nie je možné pri originálnych múzejných exponátoch.

Nezabudli sme ani na odbornú verejnosť. V rámci projektu bude prebiehať množstvo odborných konferencií a workshopov.

Nórsky partner sa svojimi skúsenosťami bude snažiť rozvíjať projekt k smerom nadobudnutiu širších zručností pri správe zbierkových predmetov, ale i získať potrebné skúsenosti pri zakladaní obdobného otvoreného depozitára vo svojich vlastných priestoroch v Nórsku.

Projekt s názvom „Otvorený depozitár“ získal na svoju realizáciu 999 357,00 EUR z grantov EHP, ktoré sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk

__________________________________________________________________________________________________________________________________

web_head_n

Museum of the Slovak National Uprising in Banská Bystrica in co-operation with its Norwegian partner The Narvik War and Peace Centre has successfully obtained a non-refundable financial grant for establishing an open depository which will be beneficial especially for museum’s future visitors. The aim of the project is to change the way the visitor and museum collections are connected.

The majority of museums has a lot more objects in their collections than they can actually display in their exhibitions. An open depository can thus provide visitors with a deeper insight into the museum’s operations and discover hitherto unseen collection items.

The open depository will also contain an open conservation workplace where the interested parties will be able to observe the conservators’ work during professional treatment of collection items, as well as a study room designed for educational programmes for primary, secondary and high school students and teachers from the city of Banská Bystrica and beyond. Moreover, the study room will also include authentic replicas of the collection objects. Students will be able to hold the replicas in their hands which will make the education more interesting. This opportunity would not have been possible with the original museum exhibits.

We have not forgotten about the professionals either. A number of scholar conferences and workshops will take place within the project.

Through the experience, the Norwegian partner will endeavour to develop the project towards enhancing the skills in the management of collection items while gaining the necessary experience in establishing a similar open collection in their own premises in Norway.

For its implementation, the project named “Open Depository” received 999,357.00 euros from the EEA grants which are co-financed by Iceland, Liechtenstein and Norway, and from the state budget of the Slovak Republic.

To learn more about programmes and projects funded by EEA Grants in Slovakia, visit www.eeagrants.sk