Knižnica Múzea SNP

1) Knižnica Múzea Slovenského  národného povstania v Banskej Bystrici je špeciálnou knižnicou v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z., § 11 ods.3., je kultúrnym, knižnično-informačným a vzdelávacím pracoviskom Múzea SNP. Je súčasťou Múzea SNP získava, spracúva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje knižničný fond a svojou činnosťou slúži pracoviskám múzea a v rámci svojich možností aj ďalším subjektom, poskytovaním knižničných dokumentov a informácií.

2) Je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti odborných zamestnancov Múzea SNP, ktorú uchováva a sprístupňuje.

3) Knižničný fond je špecializovaný na literatúru o dejinách slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945, s dôrazom na protifašistický a národnooslobodzovací boj a Slovenské národné povstanie v kontexte európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny, na povojnové súdne procesy a rehabilitácie povstalcov. V súčasnosti ho tvorí vyše 20 900 knižných jednotiek.

4) Knižnica poskytuje medziknižničné výpožičné služby

5) Knižnica vytvára podmienky pre napĺňanie zásady všeobecného prístupu občanov k informáciám a knižničným dokumentom.