Partner projektu / Project Partner

The Narvik War and Peace Centre je nezisková organizácia, ktorá skúma, dokumentuje a rozširuje informácie o otázkach týkajúcich sa vojen a konfliktov. Ich príbeh sa začína nemeckým útokom na Narvik v roku 1940, bitkou pri Narviku a následnou okupáciou. Pracujú však aj s problémami, ktoré nesúvisia s druhou svetovou vojnou. Špeciálne sa zameriavajú na vojnové pravidlá a ľudské práva.

Organizácia bola založená zlúčením The Nordland Red Cross War Memorial Museum (založené v roku 1964) a Nordnorsk fredssenter (založené v roku 1990). Je najsevernejším zo siedmich nórskych stredísk mieru a ľudských práv financovaných nórskym ministerstvom školstva. Vedie ju charizmatický riaditeľ Eystein Markusson.

Nórsky partner sa svojimi skúsenosťami bude snažiť rozvíjať projekt k smerom nadobudnutiu širších zručností pri správe zbierkových predmetov, ale i získať potrebné skúsenosti pri zakladaní obdobného otvoreného depozitára vo svojich vlastných priestoroch v Nórsku.

Kontakt:
Eystein Markusson
funkcia: riaditeľ
tel.: +47 45 03 54 18
e-mail: em@narviksenteret.no
post@narviksenteret.no

Viac o Narvik War and Peace Centre sa dočítate na ich domovskej stránke tu.

The Narvik War and Peace Centre

__________________________________________________________________________________________________________________________________

The Narvik War and Peace Centre is a non-profit organisation that researches, documents and disseminates information on issues related to wars and conflicts. Their story starts with the German attack on Narvik in 1940, the Battle of Narvik, and the occupation that followed. However, they also work with issues not related to the Second World War. They have a particular focus on the rules of war and human rights.

The organisation was founded through a merger of the Nordland Red Cross War Memorial Museum (est. 1964) and Nordnorsk fredssenter (est. 1990). It is the northernmost of seven Norwegian peace and human rights centres funded by the Norwegian Ministry of Education. It is led by a charismatic director Eystein Markusson.

Through the experience, the Norwegian partner will endeavour to develop the project towards broadening the skills in the management of collection items while gaining the necessary experience in establishing a similar open collection in their own premises in Norway.

Contact:
Eystein Markusson
position: director
tel.: +47 45 03 54 18
email: em@narviksenteret.no
post@narviksenteret.no

You can read more about Narvik War and Peace Centre on their homepage here.

The Narvik War and Peace Centre