Čo je otvorený depozitár? / What is Open Depository?

English version

Projekt otvoreného depozitára je atraktívnym rozšírením programu pre verejnosť. Sprístupňuje múzejné zbierkové predmety v ich systematickom usporiadaní a návštevníkom poskytuje možnosť bližšie sa zoznámiť so spôsobom ich uloženia, technológiami ochrany a metódami správy. Umožní návštevníkom aj priamo sledovať procesy odborného ošetrenia a konzervovania predmetov rôznym materiálových skupín.

Otvorený depozitár na celkovej ploche o výmere cca 267 m2 bude pozostávať z troch častí:

  • Výstavný otvorený depozitár, v ktorom zbierky budú uložené v regáloch špeciálne upravených pre daný druh predmetov tak, aby boli vizuálne dostupné aj pri hromadnom uložení.
  • Otvorené konzervátorské laboratórium bude trvale prevádzkované ako riadne odborné pracovisko. Umožní návštevníkom sledovať jednotlivé konzervátorské zásahy a v prípade záujmu návštevníkov bude odborný personál poskytovať konzultácie alebo priamo ukážky konzervátorských zásahov.
  • Študijný otvorený depozitár s odbornými službami – určený pre odbornú verejnosť (externí bádatelia, zberatelia, študenti), riešený ako študovňa napojená na depozitáre.