Pre pedagógov

Témy prednášok pre pedagógov

  1. Represálie nacistov a príslušníkov POHG na Slovensku koncom 2. svetovej vojny
  2. SNP – súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch 2. svetovej vojny
  3. Vojensko-politické otázky spojeneckej materiálnej pomoci SNP
  4. Američania v SNP
  5. Sovietsky vzdušný most a letisko Tri Duby

Prednášajúcim je historik PaedDr. Ján Stanislav, CSc., ktorý sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zaoberá najmä problematikou slovenského letectva v rokoch 1944-1945, resp. v období druhej svetovej vojny a vojenskými a vojensko-politickými aspektmi spojeneckej pomoci SNP (postoj spojencov k povstaniu, sovietsky vzdušný most, činnosť 15. americkej leteckej armády nad Slovenskom a pod.). Je autorom monografie Letectvo v prípravách na ozbrojené vystúpenie a jeho účasť v SNP (1996), spoluautorom publikácie Fašistické represálie na Slovensku (1982, 1990), Slovenské letectvo 1944-1945 (2003), Zápisky generála Rudolfa Viesta (2002), Francúzi v SNP (2003), Neboli sme sami (2004). Upozorňujeme záujemcov, že termín a tému prednášky je potrebné vopred nahlásiť (telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje).

Kontaktné údaje:

PhDr. Lucia Sotáková
e-mail: lucia.sotakova@muzeumsnp.sk
tel.: + 421 918 899 432