O projekte / About the Project

English version

Názov projektu: Otvorený depozitár
Partner projektu: The Narvik War and Peace Centre, Nórsko
Cieľ projektu: Zriadenie otvoreného depozitára, ktorý umožní zmeniť spôsob sprístupnenia zbierkových predmetov návštevníkom múzea

Popis projektu: Projekt „Otvorený depozitár“ je unikátny svojou myšlienkou, stavebným i technologickým prevedením.  V Európe neexistuje veľa obdobných projektov, kedy múzeá otvárajú svoje depozitáre širokej verejnosti, a už vôbec nie v Slovenskej republike. Zbierkový fond Múzea SNP tvorí 16 776 ks riadne evidovaných zbierkových predmetov významnej hodnoty pre slovenský národ. Tie sú odborne spracované a uložené v rámci obmedzených možností podľa štruktúry zbierok vo viacerých depozitároch. Úložné zariadenie vznikalo vo viacerých etapách a pozostáva prevažne z kancelárskych skríň, skladových regálov a drevených stojanov na pušky. Takého uloženie v súčasnosti už nepokrýva reálne potreby ochrany a starostlivosti o zbierkové predmety jedinečnej hodnoty v zmysle zákona. Ich poškodením môže dôjsť k zániku výpovednej hodnoty predmetu.

Medzi aktuálne otázky, ktoré sa snaží moderné múzejníctvo riešiť, patrí problém ochrana verzus sprístupnenie zbierok. Expozícia a výstavy Múzea SNP sprístupňujú verejnosti len nepatrnú časť zbierkových fondov. Prevažná časť hmotných dokladov histórie je uložená v ochranných depozitároch, do ktorých nemá verejnosť prístup.

Múzeum SNP sa dlhodobo snaží prinášať do konceptu starostlivosti o múzejné zbierky nové pohľady na ich správu, ako aj využitie najmodernejších technológií pri ich prezentácii smerom k verejnosti. Optimálnym riešením je vybudovanie Otvoreného depozitára, prostredníctvom ktorého sa uvoľní priestor v ochrannom depozitári, a tým sa výrazným spôsobom zlepší doterajšia starostlivosť o múzejné zbierky. Zbierkové predmety v Otvorenom depozitári budú opatrené 2D kódom, ktorý po načítaní cez mobilnú aplikáciu sprístupní návštevníkovi ešte viac zaujímavostí o danom predmete, vyrozpráva mu jeho príbeh.

Okrem vytvorenia Otvoreného depozitára bude súčasťou projektu i vzdelávanie prostredníctvom zbierkových  predmetov. Takýto spôsob zážitkového vyučovania prináša vo všeobecnosti vyšší záujem o históriu ako takú, umožňuje zamerať sa na konkrétne oblasti národných i svetových dejín 20. storočia. V projekte sa edukátori zameriavajú aj na podoby novodobého extrémizmu, rasizmu a spoločenskej intolerancii v oblasti ľudských práv a slobôd. Cieľovou skupinou vzdelávania budú žiaci základných a stredných škôl, pedagógovia nielen z mesta Banská Bystrica.

Nemenej dôležitou časťou projektu je spolupráca s nórskym partnerom – The Narvik War and Peace Centre. Spoločne bude zorganizovaný 3 – dňový Odborný muzeologický seminár, v závere ktorého sa odborní účastníci budú podieľať na uložení zbierkových predmetov v novovybudovanom depozitári. Výsledkom seminára bude elektronický zborník (v záujme ochrany životného prostredia a minimalizácie vzniku papierového odpadu) pre potreby odbornej verejnosti v dvoch jazykových mutáciách (Sk, Angl.). Budú zrealizované 3 odborné workshopy na tému aktívnej i pasívnej ochrany zbierok a vzdelávania prostredníctvom múzejných predmetov. Každý z partnerov si zároveň bude môcť zažiť výmenu najlepších skúseností cez stážové pobyty na Slovensku i v Nórsku. Výsledkom aktívnej spolupráce bude i vytvorenie Štúdie uskutočniteľnosti pre nórskeho partnera za účelom vytvorenia obdobného Otvoreného depozitára v jeho priestoroch.  Spolupráca s partnerom bude pokračovať i po skončení projektu najmä cez webovú stránku, na ktorej budú sumarizované projektové výsledky, sprístupnené zbierkové predmety oboch múzeí, odborné blogy o správe a ochrane zbierok, ako aj časť venovaná laickej verejnosti.

Múzeum ponúkne verejnosti nové typy služieb (odborné sprevádzanie po Otvorenom depozitári, ponúknutie kópie „Povstaleckých novín“ pre verejnosť, atď.).

Výška grantu: 999 357,00 EUR
Dĺžka realizácie projektu: 37 mesiacov

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk