CALL FOR PAPERS Konferencia Druhá svetová vojna a spoločnosť

Každá vojna spravidla nezvratne mení životy vojakov, ich blízkych či obyvateľov krajiny zapojenej do konfliktu. Druhá svetová vojna nebola výnimkou. Jej globálny impakt však determinoval nielen tých, ktorých sa priamo dotkla, ale spoločnosť ako takú so všetkými jej zložkami.

Cieľom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou je najnovšími výsledkami historického výskumu priblížiť fenomény a problematiku týkajúcu sa vzťahu druhej svetovej vojny a spoločnosti, doplniť predošlé výskumy a ponúknuť nové pohľady na danú tému.

Organizátori uvítajú, ak by sa potenciálne príspevky dotýkali okruhov, ktoré sú súčasťou tejto výzvy. Vítané sú príspevky zo Slovenska aj zo zahraničia. Tieto okruhy považujeme za rámcové a záujemcov povzbudzu­jeme k ponúknutiu vlastných tém. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou je spoluorganizovaná Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Vojenským historic­kým ústavom v Bratislave, Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Sekciou vojenských dejín Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV.

Abstrakty svojich príspevkov v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku (najviac 500 slov) pošlite, prosím, na nasledujúcu e-mailovú adresu: konferencie@muzeumsnp.sk

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na jeden z nasledujúcich kontaktov:
konferencie@muzeumsnp.sk

Mgr. Katarína Ristveyová, PhD.
katarina.ristveyova@muzeumsnp.sk

Konferencia sa bude konať v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenská republika v dňoch 8. – 9. novembra 2023.

Konferenčnými jazykmi sú slovenčina, čeština a angličtina, simultánne tlmočenie bude počas celého podujatia zabezpečené.

Abstrakty vašich príspevkov žiadame odovzdať najneskôr do 15. septembra 2023. Po tomto termíne už prihlášky neprijí­mame. V prípade väčšieho záujmu si z časových a kapacitných dôvodov vyhradzujeme právo príspevok zamietnuť.

Témy jednotlivých príspevkov by sa mali prioritne zamerať na tieto okruhy:

-Armáda a spoločnosť (ozbrojené zložky a ich vzťah k spoločnosti, odbojové tendencie, spoločnosť počas SNP a oslobodzovania Slovenska, …)
-Fenomény vojny a ich zrkadlenie v spoločnosti (vojenská zrada, represálie na fronte a v zázemí, udavačstvo a kolaborácia v podmienkach vojnovej okupácie krajiny, …), metamorfózy reflexií vojny a dynamiky nálad v spoločnosti
-Každodennosť na fronte a v zázemí počas vojny
-Menšiny počas druhej svetovej vojny (vojenské nasadenie, vnímanie vojnového konfliktu menšinami a ich zastupiteľmi, menšiny v odboji a Slovenskom národnom povstaní, …)
-Propaganda, konšpiračné teórie a militarizácia spoločnosti počas 2. svetovej vojny
-Vplyv vojny na hospodársky život a ekonomiku. Zapojenie ekonomicky činného obyvateľstva a priemyslu do vojnového úsilia, vojnové škody
-Kolektívna verzus individuálna trauma
-Deformácia výkladu dejín 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania

Stiahnuť Call for papers slovensky
Dowload Call for papers in English