Cesty za poznaním minulosti 2024

CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI  2024 

16. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže

– pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania a 79. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
– pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním  a špeciálnych škôl

Usporiadatelia:

Vyhlasovateľ:  Múzeum SNP Banská Bystrica v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov
Hlavní partneri: Banskobystrický samosprávny kraj, Regionálny úrad školskej správy v Banskej BystriciMestský úrad Banská Bystrica

Témy:

 Pripomíname si 80 rokov od začiatku Slovenského národného povstania

 Najkrajší darček v mojom živote

 Čo by nám povedali ľudia, ktorí padli v 2. svetovej vojne

 Šťastie je, keď….

 O mier sa musíme všetci spoločne starať

 Tu sa cítim najlepšie

 Hrdinstvo má mnoho podôb

 Malý skutok je viac ako veľké slová

 Súťažné kategórie:

  1. kategória:
    – žiaci 1.-4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl
  1. kategória:
    – žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, žiaci 1. – 4.ročníka osemročných gymnázií
  1. kategória:
    – študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií,  ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne vo výtvarnej a literárnej tvorbe.
Výtvarné diela, ktoré budú zaslané do súťaže, sa nevracajú.

 Poslanie súťaže:

 Cesty za poznaním minulosti je 16. ročníkom celoštátnej súťaže tvorivosti detí a mládeže vyhlásenej pri príležitosti 80. výročia SNP a 79. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Nadväzuje na 15. ročník súťaže „Cesty za poznaním minulosti“, ktorá sa uskutočnila v roku 2023.

Súťaž má podporiť kreativitu detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do výtvarnej a literárnej podoby. Pri tvorbe sa zoznámia s jednotlivými výtvarnými technikami a literárnymi formami, pričom si vytvoria vzťah k umeleckým hodnotám. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, vedie k samostatnej tvorivej činnosti a k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času. Zároveň vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu SNP a to formou výstavy najlepších ocenených prác. Taktiež prehlbuje pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám.

 Priebeh, podmienky súťaže:

Literárne a výtvarné práce je potrebné zaslať najneskôr do 30. 4. 2024
Literárne práce sa posielajú elektronicky na adresu: boris.vigas@muzeumsnp.sk

Výtvarné práce sa posielajú poštou na adresu:
Múzeum SNP
Tulská 39
P. O. BOX 99
974 04 Banská Bystrica 4

Obálku je potrebné označiť nápisom „Cesty za poznaním minulosti 2024“!
Súťaž je jednokolová

Dôležité dátumy

Vyhlásenie súťaže:  február 2024
Uzávierka  súťaže:  30. apríl 2024
Vyhodnotenie súťaže:  jún 2024

Zasielané práce do literárnej a výtvarnej súťaže musia mať uvedené:

 – meno, priezvisko autora
– škola
– adresa školy
– mesto/kraj
– e-mail
– telefón
– vek
– muž/žena
– kategória
– pedagóg
– súťažná téma

Tabuľka na označenie prác sa dá stiahnuť TU

Informačný leták k súťaži si stiahnete TU

literárnej súťaži môžete využiť rôzne literárne útvary, poéziu, prózu (úvahu, rozprávanie, opis, interview, fejtón, esej).
Literárne práce zaslané do súťaže nesmú byť zaslané do iných súťaží, mali by byť výsledkom tvorby uvedeného autora.
Vo výtvarnej súťaži autori prác môžu použiť rôznu techniku: kresbu, maľbu, grafiku, kombinovanú techniku, modelovanie, fotografiu.
Práca musí zodpovedať téme.

Odoslaním súťažnej práce dávam súhlas s uvedením osobných údajov žiaka (meno,  priezvisko, škola a trieda) za účelom ich zverejnenia vo výsledkovej listine výhercov, ktorá bude zverejnená na webovom sídle Múzea SNP www.muzeumsnp.sk, facebookovom  a instagramovom profile Múzea SNP, ako aj v partnerských médiách súťaže Cesty za poznaním minulosti.

Zároveň súhlasím so zverejnením literárnych a výtvarných diel v priestoroch Múzea SNP, na webovom sídle Múzea SNP www.muzeumsnp.sk, facebookovom a instagramovom profile Múzea SNP a v partnerských médiách súťaže.

Povinné informovanie

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Kontaktná osoba:

Mgr. Boris Vigaš
e-mail: boris.vigas@muzeumsnp.sk
tel. číslo: +421918 899 408