Súťaž Cesty za poznaním minulosti

IKONKA_CISTA_WEB_SUTAZ_2022CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI 2022
14. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže

– pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania a 77. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
– pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním
a špeciálnych škôl

Usporiadatelia:
Vyhlasovateľ: Múzeum SNP, Banská Bystrica
v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov
Hlavní partneri:
Banskobystrický samosprávny kraj
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
Mestský úrad Banská Bystrica
Mediálni partneri: Ročenka odbojárov
Bojovník

Témy:
– Sen, ktorý sa mi splnil
– Ľudia si pomáhajú aj v ťažkých časoch vojny
– Každý pomník z čias Povstania skrýva nejaký príbeh
– Konečne sme v škole
– Šťastný je ten človek, ktorý sa má kam vrátiť
– Človek je súčasťou prírody, nie jej tvorcom ani pánom

Súťažné kategórie:
1. kategória:
– žiaci 1.-4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl
2. kategória:
– žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, žiaci 1. – 4.ročníka osemročných gymnázií
3. kategória:
– študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií, ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne vo výtvarnej a literárnej tvorbe.
Výtvarné diela, ktoré budú zaslané do súťaže, sa nevracajú.

Poslanie súťaže:
Cesty za poznaním minulosti je 14. ročníkom celoštátnej súťaže tvorivosti detí a mládeže vyhlásenej pri príležitosti 78. výročia SNP a 77. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Nadväzuje na 13. ročník súťaže „Cesty za poznaním minulosti“, ktorá sa uskutočnila v roku 2021.
Súťaž má podporiť kreativitu detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do výtvarnej a literárnej podoby. Pri tvorbe sa zoznámia s jednotlivými výtvarnými technikami a literárnymi formami, pričom si vytvoria vzťah k umeleckým hodnotám. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, vedie k samostatnej tvorivej činnosti a k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času. Zároveň vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu SNP a to formou výstavy najlepších ocenených prác. Taktiež prehlbuje pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám.

Priebeh, podmienky súťaže:
Literárne a výtvarné práce je potrebné zaslať najneskôr do 30. 4. 2022
Literárne práce sa posielajú elektronicky na adresu: boris.vigas@muzeumsnp.sk
Výtvarné práce sa posielajú poštou na adresu:

Múzeum SNP
Tulská 39
P.O. BOX 99
974 04 Banská Bystrica 4

Obálku je potrebné označiť nápisom „Cesty za poznaním minulosti 2022“!

Súťaž je jednokolová
Dôležité dátumy
Vyhlásenie súťaže: február 2022
Uzávierka súťaže: 30. apríl 2022
Vyhodnotenie súťaže : jún 2022

Zasielané práce do literárnej a výtvarnej súťaže musia mať uvedené:
– meno, priezvisko autora
– škola
– adresa školy
– mesto/kraj
– e-mail
– telefón
– vek
– muž/žena
– kategória
– pedagóg
– súťažná téma
Tabuľka na označenie prác sa dá stiahnuť zo stránky www.muzeumsnp.sk

V literárnej súťaži môžete využiť rôzne literárne útvary, poéziu, prózu (úvahu, rozprávanie, opis, interview, fejtón, esej).
Literárne práce zaslané do súťaže nesmú byť zaslané do iných súťaží, mali by byť výsledkom tvorby uvedeného autora.
Vo výtvarnej súťaži autori prác môžu použiť rôznu techniku: kresbu, maľbu, grafiku, kombinovanú techniku, modelovanie, fotografiu.
Práca musí zodpovedať téme.

Odoslaním súťažnej práce dávam súhlas s uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, škola a trieda) za účelom ich zverejnenia vo výsledkovej listine výhercov, ktorá bude zverejnená na webovom sídle Múzea SNP www.muzeumsnp.sk, facebookovom a instagramovom profile Múzea SNP, ako aj v partnerských médiách súťaže Cesty za poznaním minulosti.

Zároveň súhlasím so zverejnením literárnych a výtvarných diel v priestoroch Múzea SNP, na webovom sídle Múzea SNP www.muzeumsnp.sk, facebookovom a instagramovom profile Múzea SNP a v partnerských médiách súťaže.

Povinné informovanie
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Kontaktná osoba:
Mgr. Boris Vigaš
e-mail: boris.vigas@muzeumsnp.sk
tel. číslo: +421918 899 408

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE NA STIAHNUTIE
ŠTÍTOK NA OZNAČENIE PRÁCE NA STIHANUTIE