Základné zámery a ciele rekonštrukcie Otvoreného depozitára

Cieľom stavby je premiestnenie depozitára z nevyhovujúcich suterénnych priestorov na 1.NP, kde sa doposiaľ nachádzali archív s kanceláriami administratívy a vybudovanie moderného depozitára s reprezentačnými priestormi riaditeľstva. Depozitár sa rieši ako miesto atraktívne pre návštevníkov múzea – nakoľko sa navrhuje z jednej strany ako presklený výstavný depozitár, ktorý bude súčasťou prehliadky múzea. Návštevník tak bude môcť vidieť nielen predmety vystavené v expozícii, ale aj tie uložené v depozitári a bude môcť o nich získať informácie prostredníctvom moderných technológií a zabezpečením označenia predmetov RFID kódmi. Bude taktiež môcť vidieť prácu reštaurátorov, konzervátorov a kurátorov v otvorených presklených pracoviskách.
Návrh uvažuje s rozšírením súčasného prechodného koridoru od hlavného vstupu vo vestibule, kde vznikne tzv. otvorený depozitár, po pravej strane, pri priečke výstavnej sály, s presklenými nasvietenými vitrínami a po ľavej strane s presklenou lomenou priečkou, cez ktorú budú návštevníci vidieť zbierkové premety v nasvietených regáloch, pracovisko reštaurátorov a v pozadí vstupy do štyroch depozitárov: A – textil, B – umelecké predmety, C – koža, D – drevo, kov.
Vlastné depozitáre sú plošne a klimaticky navrhnuté podľa predložených požiadaviek investora – bez priameho osvetlenia denným svetlom a plynotesné.