Zborník Múzea Slovenského národného povstania

Múzeum Slovenského národného povstania v rámci svojej edičnej činnosti obnovuje tradíciu vydávania zborníka Múzea SNP. Zborník bude predstavovať recenzované periodikum, prinášajúce publikované výsledky vedecko-výskumnej práce odborných pracovníkov múzea, ale rovnako aj historikov iných vedeckých inštitúcií, univerzít a odborných pracovísk, vo forme štúdií, biografií, prezentácie historických obrazových a písomných dokumentov, muzeálnych zbierok, recenzií, alebo odborno-metodických poznatkov v oblasti výchovy a vzdelávania. Uverejnené príspevky sa budú zameriavať  na ťažiskovú problematiku dejín slovenskej spoločnosti v rokoch 1938-1945, Slovenského národného povstania, európskej antifašistickej rezistencie a dejín druhej svetovej vojny, reflexiu povojnového obdobia vzťahujúceho sa na politické procesy, rehabilitácie a ponímanie historických súvislostí spojených so SNP pred rokom 1989, ako aj po ňom. Zborník je určený tak pre domácich, ako aj zahraničných autorov, plánuje sa aj jeho preklad do anglického jazyka.

Informácie o zborníku v slovenčine TU
Museum’s proceedings Information in English HERE