Cesty za poznaním minulosti – VYHODNOTENIE

CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI  2023

VYHODNOTENIE

 

15. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže
pri príležitosti 79. výročia Slovenského národného povstania a 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl

Pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej

Cesty za poznaním minulosti 2023_web

Usporiadatelia:
Vyhlasovateľ:           
Múzeum SNP Banská Bystrica
v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov

Hlavní partneri:      
Banskobystrický samosprávny kraj
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici    
Mestský úrad Banská Bystrica

Témy:
Spomienka, na ktorú nikdy nezabudnem
Odkaz boja za slobodu v Povstaní je stále aktuálny
Mať tak moc zmeniť svet
Ozbrojené sily Slovenskej republiky už 30 rokov chránia našu vlasť
Chlieb náš každodenný… Vieme si ho vážiť?
Zamyslenie sa pri hrobe neznámeho vojaka
V núdzi poznáš priateľa
Čo nám priniesli tri desaťročia samostatného Slovenska

Súťažné kategórie:
1. kategória:
– žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl

2. kategória:
– žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

3. kategória:
– študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií,  ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež

Do literárnej časti súťaže bolo zaslaných 150 prác, ktoré obsahovali prozaické diela aj poéziu. Do výtvarnej časti súťaže bolo zaslaných 438 prác. Práce prišli z územia celého Slovenska.
Práce boli hodnotené v Múzeu SNP v dňoch od 25. 5. a 31. 5. 2023 odbornou literárnou porotou a odbornou výtvarnou porotou, ktorá pozostávala z pedagógov a odborných členov poroty, ktorých poskytli organizátori súťaže.  
Slávnostné vyhodnotenie súťaže, spojené s odovzdávaním diplomov a cien, sa uskutočnilo 26. júna 2023 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

 Vyhodnotenie

Literárna časť
Porota:
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
Mgr. Boris Vigaš
Mgr. Eva Holécyová
PaedDr. Matej Kán

1. kategória
1. miesto
Nelka VelebírováTicho za Hurkami“ 
ZŠ Petrovce 114, 094 31

2. miesto
Lara Schwartz „V núdzi poznáš priateľa“
ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica

3. miesto
Bianka Boháčová  „Výzva“
ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878, 976 69 Pohorelá

2. kategória
1. miesto
Gabriel György „Zamyslenie sa pri hrobe neznámeho vojaka“
ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16,  831 04 Ružinov, Bratislava

2. miesto
Sebastián Miškovský „Krajinka“
ZŠ, Malinovského ul. 1160/31, 958 06 Partizánske

3. miesto
Jakub Kručko „Ahoj, milé Slovensko“
Základná škola Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica

3. kategória
1. miesto
Fatima Jahodníková „Zamyslenia sa pri hrobe neznámeho vojaka“
Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica

2.miesto
Terézia Sabajová „Zamyslenie sa pri hrobe neznámeho vojaka“
Gymnázium Metodova 2, 821 08 Ružinov, Bratislava

3.miesto
Nikol Zomborská „Prebodnuté srdce“
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec

Výtvarná časť
Porota:
PhDr. Jana Kožušková  PhD.
Mgr. Sylvia Havelková
Mgr. Carmen Vágnerová
Mgr. Ivan Kocák
Ivana Kováčiková

1. kategória
1. miesto
Ria Várošová „V núdzi poznáš priateľa“
ZŠ a MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom

2. miesto
Bettina Pataiová  „Spomienka pri hrobe“
ZUŠ Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo

3. miesto
Zuzana Matejková „Spomienka, na ktorú nikdy nezabudnem“
ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, 974 01 Banská Bystrica

Cena Múzea SNP
Augustína Oláhová „Spomienka, na ktorú nikdy nezabudnem“
Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica

2. kategória
1. miesto
Branislav Breza „Mať tak moc zmeniť svet“
Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov

2. miesto
Kristína Jambrichová „Zamyslenie sa pri hrobe neznámeho vojaka“
ZŠ Divín, Lúčna 8, 985 52 Divín

3. miesto
Vanesa Goldčiterová „Spomienka na rozprávku“
ZUŠ Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo

3. kategória
1. miesto
Nikolas Krošlák „V núdzi poznáš priateľa“
Škola umeleckého priemyslu, Sklenárová 7, 824 89 Bratislava

2. miesto
Sandra Hlavová „Odkaz boja za slobodu v Povstaní je stále aktuálny“
Stredná odborná škola pedagogická, ul. F. Engelsa 3, 934 01 Levice

3. miesto
Nina Tancošová „Odkaz boja za slobodu v Povstaní je stále aktuálny“
Škola umeleckého priemyslu, Sklenárová 7, 824 89 Bratislava

Ďakujeme všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili a srdečne blahoželáme víťazom.