Cesty za poznaním minulosti 2021

logo_CZPM_2021_vyrez

 13. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže vyhlásenej pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania a 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

a určenej pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl

Usporiadatelia:
Vyhlasovateľ:               Múzeum SNP, Banská Bystrica a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Hlavní partneri:           Banskobystrický samosprávny krajOkresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica a Mestský úrad                                                 Banská Bystrica
Mediálni partneri:     Ročenka odbojárov a Bojovník

Témy:
To najcennejšie, čo mám
Povstanie bolo bojom aj za našu slobodu
Vojna bola hrozná, ale aj dnes zažívame ťažké časy
Voda nevezme, oheň nespáli, čo sa človek naučí
Zviera je živý tvor, nie hračka. Má svoje práva
Sloboda je aj zodpovednosť
Slovensko je krásna krajina

Súťažné kategórie:
1. kategória:
– žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl

2. kategória:
– žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, žiaci 1. – 4.ročníka osemročných gymnázií

3. kategória:
– študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií,  ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne vo výtvarnej a literárnej tvorbe. Výtvarné diela, ktoré budú zaslané do súťaže, sa nevracajú.

Poslanie súťaže:
Cesty za poznaním minulosti je 13. ročníkom celoštátnej súťaže tvorivosti detí a mládeže vyhlásenej pri príležitosti 77. výročia SNP a 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Nadväzuje na 12. ročník súťaže „Cesty za poznaním minulosti“, ktorá sa uskutočnila v roku 2020.
Súťaž má podporiť kreativitu detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do výtvarnej a literárnej podoby. Pri tvorbe sa zoznámia s jednotlivými výtvarnými technikami a literárnymi formami, pričom si vytvoria vzťah k umeleckým hodnotám. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, vedie k samostatnej tvorivej činnosti a k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času. Zároveň vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu SNP a to formou výstavy najlepších ocenených prác. Taktiež prehlbuje pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám.

Vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 sa, podobne ako v predchádzajúcom ročníku, predlžuje dátum uzávierky až do 30. júna 2021 a samotné vyhlásenie súťaže je posunuté na marec 2021. Literárne práce sa zasielajú elektronicky, výtvarné práce sa posielajú poštou.

Priebeh, podmienky súťaže:
Literárne a výtvarné práce je potrebné zaslať najneskôr do 30. 6. 2021
Literárne práce sa posielajú elektronicky na adresu: boris.vigas@muzeumsnp.sk

POZOR ZMENA!!!  Výtvarné práce sa posielajú poštou na adresu:

Múzeum SNP
Tulská 39
P.O.   BOX  99
974 04 Banská Bystrica

Obálku je potrebné označiť nápisom „Cesty za poznaním minulosti 2021“! Súťaž je jednokolová.

Dôležité dátumy:
Vyhlásenie súťaže:          marec 2021
Uzávierka  súťaže:           30. jún  2021
Vyhodnotenie súťaže:     september 2021

Zasielané práce do literárnej a výtvarnej súťaže musia mať uvedené:
– meno, priezvisko autora
– škola
– adresa školy
– mesto/kraj
– e-mail
– telefón
– vek
– muž/žena
– kategória
– pedagóg
– súťažná téma

Tabuľku na označenie prác si môžete stiahnuť TU
literárnej súťaži môžete využiť rôzne literárne útvary, poéziu, prózu (úvahu, rozprávanie, opis, interview, fejtón, esej).
Literárne práce zaslané do súťaže nesmú byť zaslané do iných súťaží, mali by byť výsledkom tvorby uvedeného autora.
Vo výtvarnej súťaži autori prác môžu použiť rôznu techniku: kresbu, maľbu, grafiku, kombinovanú techniku, modelovanie, fotografiu.
Práca musí zodpovedať téme.

Odoslaním súťažnej práce dávajú súťažiaci súhlas s uvedením osobných údajov žiaka (meno,  priezvisko, škola a trieda) za účelom ich zverejnenia vo výsledkovej listine výhercov, ktorá bude zverejnená na webovom sídle Múzea SNP www.muzeumsnp.sk, Facebooku a Instagrame Múzea SNP, ako aj v partnerských médiách súťaže Cesty za poznaním minulosti.
Zároveň súhlasia so zverejnením literárnych a výtvarných diel v priestoroch Múzea SNP, na webovom sídle Múzea SNP www.muzeumsnp.sk, Facebooku a Instagrame Múzea SNP a v partnerských médiách súťaže.

CZPM_2021

Povinné informovanie
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Kontaktná osoba:
Mgr. Boris Vigaš
e-mail: boris.vigas@muzeumsnp.sk
tel. číslo: +421 918 899 408