Cesty za poznaním minulosti 2021 – VYHODNOTENIE

logo_CZPM_2021_vyrez

 13. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže vyhlásenej pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania a 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

a určenej pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl

Usporiadatelia:
Vyhlasovateľ:               Múzeum SNP, Banská Bystrica a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Hlavní partneri:           Banskobystrický samosprávny krajOkresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica a Mestský úrad                                                 Banská Bystrica
Mediálni partneri:     Ročenka odbojárov a Bojovník

Témy:
To najcennejšie, čo mám
Povstanie bolo bojom aj za našu slobodu
Vojna bola hrozná, ale aj dnes zažívame ťažké časy
Voda nevezme, oheň nespáli, čo sa človek naučí
Zviera je živý tvor, nie hračka. Má svoje práva
Sloboda je aj zodpovednosť
Slovensko je krásna krajina

Súťažné kategórie:
1. kategória:
– žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl

2. kategória:
– žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, žiaci 1. – 4.ročníka osemročných gymnázií

3. kategória:
– študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií,  ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež

Poslaním súťaže bola podpora kreativity detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do výtvarnej a literárnej podoby. Pri tvorbe sa zoznámili s jednotlivými výtvarnými technikami a literárnymi formami, pričom si tak vytvárajú vzťah k umeleckým hodnotám.
Súťaž tiež dlhodobo prispieva k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, vedie k samostatnej tvorivej činnosti a k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času a prehlbuje pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám.

V literárnej súťaži mohli autori vytvoriť dielo v oblasti prózy alebo poézie. Žiaci využili úvahu, rozprávanie, opis, interview. Vo výtvarnej súťaži bola využitá kresba, maľba, fotografia, či kombinovaná technika.
Vzhľadom na pandémiu koronavírusu a vzhľadom na fakt, že školy boli niekoľko mesiacov zatvorené, bola súťaž vyhlásená v marci 2021, pričom výtvarné a literárne práce mohli byť zasielané do 30. júna 2021. Literárne práce boli zasielané elektronicky, výtvarné práce sa posielali poštou.
Do literárnej časti súťaže bolo zaslaných 250 prác, ktoré obsahovali prozaické diela aj poéziu. Do výtvarnej časti súťaže bolo zaslaných 917 prác. Práce prišli z územia celého Slovenska.
Práce boli hodnotené v Múzeu SNP v dňoch 21.  – 23. 9. 2021 odbornou literárnou porotou a odbornou výtvarnou porotou, ktorá pozostávala z pedagógov a odborných členov poroty, ktorých poskytli organizátori súťaže.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili! Vzhľadom na pandemickú situáciu sa tento rok neuskutoční slávnostné odovzdávanie cien v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Všetci ocenení boli kontaktovaní organizátormi súťaže. Diplomy a vecné ceny im budú doručené poštou.

CZPM_2021

Literárna časť

Porota:
PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
Mgr. Boris Vigaš
Mgr. Eva Holécyová
PaedDr. Matej Kán

1. kategória
1. miesto
Ján Štefanko „Stálo to za to“
ZŠ Sídlisko II, Vranov nad Topľou

2. miesto
Kristián Puška „Ťažké časy“
ZŠ a MŠ Štefana Náhalku, Liptovská Teplička

3. miesto
Anastázia Novotná „Túlavé topánky“
ZŠ Bystré, Hermanovská 347/7

2. kategória
1. miesto
Tamara Molentová „Živa“
ZŠ J. A. Komenského, Revúca

2. miesto
Dominika Šimková „To najcennejšie, čo mám“
ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica

3. miesto
Jozef Šajša „Psí príbeh“
ZŠ a MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878

3. kategória
1. miesto
Anna Čavčíková „Bojím sa zabúdania“
Gymnázium, Golianova 68, Nitra

2. miesto
Ela Lovászová „To, čo je v mojom živote najcennejšie“
Gymnázium, Golianova 68, Nitra

3. miesto
Lara Vajdíková „Vojna bola hrozná, ale aj dnes zažívame ťažké časy“
Obchodná akadémia. Mládežnícka 158/5, Sereď

Výtvarná časť

Porota:
PhDr. Jana Kožušková, PhD.
Mgr. Carmen Vágnerová
Mgr. Ivan Kocák

1. kategória
1. miesto
Samanta Mojsejová „Vojna bola hrozná, ale aj dnes zažívame ťažké časy“
ZŠ Jána Švermu 6, Michalovce

2. miesto
Alex Hudec „Povstanie bolo bojom aj za našu slobodu“
ZŠ a MŠ Župkov 18

3. miesto
Adela Šalingová „Zviera je živý tvor, nie hračka; má svoje práva“
ZŠ Pribinova 1953 01 Zlaté Moravce

2. kategória
1. miesto
Matej Pobeha „Povstanie bolo bojom aj za našu slobodu“
ZŠ Petra Škrabáka, ul. M. Hatalu 2151, Dolný Kubín

2. miesto
Elie Ivančová „Slovensko je krásna krajina“
ZŠ Kúpeľná 1, Prešov

3. miesto
Tereza Prílepková „Zviera je živý tvor, nie hračka; má svoje práva“
ZŠ Petra Škrabáka, ul. M. Hatalu 2151, Dolný Kubín

Cena Múzea SNP
Nikola Žiarna „To najcennejšie, čo mám“
Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 2, Levoča

3. kategória
1. miesto
Anna Dukesová „To najcennejšie, čo mám“
Gymnázium, Golianova 68, Nitra

2. miesto
Adam Adler „Povstanie bolo bojom aj za našu slobodu“
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice

3. miesto
Karin Frajková „Sloboda je aj zodpovednosť“
ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice

Povinné informovanie
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Odoslaním súťažnej práce dali súťažiaci súhlas s uvedením osobných údajov žiaka (meno,  priezvisko, škola a trieda) za účelom ich zverejnenia vo výsledkovej listine výhercov, ktorá je zverejnená na webovom sídle Múzea SNP www.muzeumsnp.sk, Facebooku a Instagrame Múzea SNP, ako aj v partnerských médiách súťaže Cesty za poznaním minulosti.
Zároveň súhlasili so zverejnením literárnych a výtvarných diel v priestoroch Múzea SNP, na webovom sídle Múzea SNP www.muzeumsnp.sk, Facebooku a Instagrame Múzea SNP a v partnerských médiách súťaže.

Kontaktná osoba:
Mgr. Boris Vigaš
e-mail: boris.vigas@muzeumsnp.sk
tel. číslo: +421 918 899 408