Konferenčná výzva

Múzeum Slovenského národného povstania spolu so svojimi partnermi organizuje pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na medzinárodné, národné i  regionálne kontexty tejto najvýznamnejšej vojenskej akcie moderných slovenských dejín tvoriacej neoddeliteľnú  integrálnu súčasť príbehu antifašistickej rezistencie v Európe počas druhej svetovej vojny. Cieľom konferencie je priblížiť nové poznatky o prípravách a priebehu SNP, identifikovať jeho miesto v medzinárodnom hnutí odporu, porovnať spoločné a rozdielne črty odbojových prúdov doma i v zahraničí, poukázať na ich koordináciu v nadnárodnom meradle, ako aj zanalyzovať formatívne aspekty vývoja na povstaleckom území (politika, spoločnosť, armáda,  každodenný život).

Partnermi podujatia sú Múzeum Slovenského národného povstania, Vojenský historický ústav, Ústav pamäti národa,
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied.

NA STIAHNUTIE: Konferenčná výzva / Termíny / Témy / Organizačné pokyny

DOWNLOAD HERE: Call for papers /  Schedule / Topics / Organisational Information