OZNAM: Prenájom pozemku v areáli Pamätníka SNP

Múzeum SNP so sídlom Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica ako správca majetku vyhlasuje ponukové konanie na prenájom časti pozemku o výmere 897 m² vhodného na parkovacie účely, vedeného na LV č. 1350, parcela č. 1332/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), katastrálne územie Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica.

Viac informácií nájdete v Registri ponúkaného majetku štátu na nasledujúcom odkaze:  https://www.ropk.sk/moje/ponuky/ponuka/prenajom-pozemku-areal-m-snp