ZMENA: Cesty za poznaním minulosti 2020

Dôležitá zmena!!!

Vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať a upozorniť, že súťažné výtvarné a literárne práce nám môžete zasielať až do 30. júna 2020. Literárne práce stačí poslať elektronicky, výtvarné práce musia byť poslané poštou.
Vyhodnotenie súťaže sa posúva na školský rok 2020/2021 a o jeho presnom termíne Vás budeme ešte informovať.

Logo_2020

12. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže
vyhlásenej pri príležitosti 76. výročia Slovenského národného povstania a 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a určenej  pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl

Usporiadatelia:
Vyhlasovateľ:
Múzeum SNP, Banská Bystrica
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Hlavní partneri:
Banskobystrický samosprávny kraj
Okresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica
Mestský úrad Banská Bystrica

Mediálni partneri:  
Ročenka odbojárov
Bojovník    

Témy:
Keď vyrastiem, zmením svet
Ako sa bude žiť ľuďom na Zemi o 50 rokov?
Šťastie má mnoho podôb
Počúvajme príbehy ľudí, ktorí vojnu zažili…
Aj počas vojny mali deti svoje sny
Moje najkrajšie miesto na svete

cesty_Web_2020

 Súťažné kategórie:
1. kategória
žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ, ZUŠ a špeciálnych škôl

2. kategória
žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl a žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

3. kategória
študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií,  ZUŠ a klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne vo výtvarnej a literárnej tvorbe. Výtvarné diela, ktoré budú zaslané do súťaže, sa nevracajú!

Poslanie súťaže:
Cesty za poznaním minulosti je 12. ročníkom celoštátnej súťaže tvorivosti detí a mládeže vyhlásenej pri príležitosti 76. výročia SNP a 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Plynule nadväzuje na 11. ročník súťaže „Cesty za poznaním minulosti“, ktorá sa uskutočnila v roku 2019. Stretla sa s pozitívnym ohlasom medzi mladými tvorcami a ich pedagógmi. Súťaž má podporiť kreativitu detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do výtvarnej a literárnej podoby. Pri tvorbe sa zoznámia s jednotlivými výtvarnými technikami a literárnymi formami, pričom si vytvoria vzťah k umeleckým hodnotám. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, vedie k samostatnej tvorivej činnosti a k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času. Zároveň vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu SNP a to formou výstavy najlepších ocenených prác. Taktiež prehlbuje pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám.

Priebeh, podmienky súťaže:
Literárne a výtvarné práce je potrebné zaslať poštou najneskôr do 30. 4. 2020 na adresu:
Múzeum SNP
Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica

Obálku je potrebné označiť nápisom „Cesty za poznaním minulosti 2020“!
Prosíme zaslať všetky literárne práce aj e-mailom na adresu:
boris.vigas@muzeumsnp.sk.
Každá literárna práca v elektronickej podobe musí tiež obsahovať všetky základné údaje! (meno a priezvisko autora, adresu školy, e-mail, telefón, vek, kategória, pedagóg, súťažná téma).
Súťaž je jednokolová. Slávnostné vyhodnotenie celoslovenského  kola sa uskutoční 2. júnový týždeň. Ocenení jednotlivci a školy dostanú informáciu telefonicky a/alebo e-mailom.
Ocenené výtvarné práce budú vystavené v Múzeu SNP a literárne práce budú prezentované v partnerských médiách.
Priebeh  a vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na internetových stránkach Múzea SNP – www.muzeumsnp.sk

Dôležité dátumy:
Vyhlásenie súťaže: február 2020
Uzávierka  súťaže: 30. apríl  2020
Vyhodnotenie súťaže: 2. júnový týždeň 2020

Zasielané práce do literárnej a výtvarnej súťaže musia mať uvedené:
– meno, priezvisko autora
– škola
– adresa školy
– mesto/kraj
– e-mail
– telefón
– vek
– muž/žena
– kategória
– pedagóg
– súťažná téma

Tabuľku na označenie prác si môžete stiahnuť TU

literárnej súťaži môžete využiť rôzne literárne útvary, poéziu, prózu (úvahu, rozprávanie, opis, interview, fejtón, esej).
Literárne práce zaslané do súťaže nesmú byť zaslané do iných súťaží, mali by byť výsledkom tvorby uvedeného autora.
Vo výtvarnej súťaži autori prác môžu použiť rôznu techniku: kresbu, maľbu, grafiku, kombinovanú techniku, modelovanie, fotografiu.
Práca musí zodpovedať téme.

Odoslaním súťažnej práce dávam súhlas s uvedením osobných údajov žiaka (meno,  priezvisko, škola a trieda) za účelom ich zverejnenia vo výsledkovej listine výhercov, ktorá bude zverejnená na webovom sídle Múzea SNP www.muzeumsnp.sk, facebookovom  a instagramovom profile Múzea SNP, ako aj v partnerských médiách súťaže Cesty za poznaním minulosti.
Zároveň súhlasím so zverejnením literárnych a výtvarných diel v priestoroch Múzea SNP, na webovom sídle Múzea SNP www.muzeumsnp.sk, facebookovom a instagramovom profile Múzea SNP a v partnerských médiách súťaže.

Povinné informovanie
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Kontaktná osoba:
Mgr. Boris Vigaš
e-mail: boris.vigas@muzeumsnp.sk
tel. číslo: +421918 899 408