Čo je “Digitálne múzeum”?

Hlavným cieľom projektu je vysokokvalifikovaná digitalizácia najvýznamnejších múzejných zbierok kultúrneho dedičstva vrátane dobudovania infraštruktúry pre digitalizáciu na národnej úrovni. Digitálne múzeum je jeden z národných projektov spolufinancovaný z finančných prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2, Opatrenia 2.1 (viac informácií o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti nájdete na www.opis.gov.sk alebo www.nsrr.sk).

Prostredníctvom projektu Digitálne múzeum sa pamäťové a fondové inštitúcie zapoja do jednotnej platformy uchovávania, dlhodobej archivácie a sprístupňovania informačného potenciálu zbierok hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva. Prostredníctvom digitalizácie múzejných zbierok vznikne „Digitálne múzeum“ – depozitár digitálnych zástupcov najvýznamnejšej časti múzejných zbierok spojený s digitálnym vedomostným systémom múzeí SR, ktoré sú využiteľné na ďalšie vedecké zhodnocovanie kultúrnych objektov, vzdelávanie, kultúrny relax, či reprezentáciu a propagáciu krajiny.

Pomocou projektu sa:

 • zdigitalizuje komplex vedomostí o múzejných zbierkach a dokumentoch
 • vytvoria technologické, metodické a organizačné podmienky na trvalú digitalizáciu múzejných zbierok
 • dobudujú konzervátorské kapacity potrebné pre digitalizáciu
 • vytvoria digitálni zástupcovia najvýznamnejších múzejných zbierkových predmetov a dokumentov
 • podporí jednoznačná identifikácia digitálnych objektov, ich bezpečné uloženie a integrácia s vedomostným systémom
 • zabezpečí trvalé uchovanie digitálnych objektov
 • zlepší starostlivosť o múzejné zbierky
 • vytvoria podmienky pre on-line sprístupnenie vizualizovaných predmetov hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva odbornej, vedeckej a širokej verejnosti
 • dôjde k zmene orientácie múzeí z tradičných metód na on-line sprostredkovanie vedomostí a zbierok

Úspešnou realizáciou projektu Digitálne múzeum sa dosiahlo:

 • vytvorenie špičkového Digitalizačného centra
 • vysokokvalitné zdigitalizovanie 174 582 zbierkových predmetov
 • vytvorenie a udržanie 36 nových pracovných miest

Projekt bol realizovaný prostredníctvom 5 hlavných aktivít:

 1. Zriadenie a prevádzka Digitalizačného centra

  Cieľom aktivity je vytvorenie organizačno-technických a personálnych podmienok pre komplex činností špecializovaného pracoviska. Dôslednou realizáciou sa uviedlo do prevádzky centrálne digitalizačné pracovisko v Banskej Bystrici špecializované na komplex činností spojených s digitalizáciou múzejných zbierok. Boli vytvorené konzervátorské a digitalizačné kapacity, ktoré sú potrebné pre naplnenie merateľných ukazovateľov projektu a ktoré sú efektívne z hľadiska udržateľnosti projektu.

 2. Ošetrenie a konzervovanie predmetov

  Podstatou tejto odbornej aktivity je odstrániť prekážky snímania múzejných zbierkových predmetov, eliminovať riziká vyplývajúce z manipulácie s múzejnými zbierkovými predmetmi (ako riziká vo vzťahu k predmetom, tak vo vzťahu k osobám, ktoré prichádzajú do kontaktu s predmetmi) a umožniť optimálne nasnímanie všetkých vizuálnych informácií, ktoré sú potrebné z hľadiska predpokladaného využívania digitálneho zástupcu a ktoré sú prípustné z hľadiska ochrany a uchovania originálneho predmetu v zmysle zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a ďalších súvisiacich legislatívnych opatrení.Indikatívny plán ošetrenia/konzervovania a odbornej manipulácie so zbierkovými predmetmi je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

  Typ predmetuCelkový počet predmetovPredmety vyžadujúce konzervátorské zásahyPredmety vyžadujúce manipuláciu reštaurátora
  CELKOM137 250
  2D predmety do formátu A353 2693 00546 318
  2D predmety nad formátu A319 2181 84915 443
  3D predmety do 70 cm85 47515 17945 743
  3D predmety nad 70 cm15 4481 2668 447
  Znalosti1 172
  Spolu174 58221 299115 951

 3. Príprava predmetov na digitalizáciu

  procesny_modelAktivita sa realizuje sériou metodicky a logicky na seba nadväzujúcich procesov (viď schému nižšie) v koordinácii s AKTIVITOU 2 a AKTIVITOU 4 tak, aby boli eliminované možné prestoje na strane konzervátorských tímov a digitalizačných buniek. Zásadná podmienka uskutočniteľnosti digitalizácie v stanovenom rozsahu a vymedzenom čase je vysoko efektívna a bezchybná logistika všetkých procesov (procesov predchádzajúcich digitalizácii, procesov samotnej digitalizácie i následných postprocesov). Priebeh digitalizácie je totiž závislý od aktivít, ktoré jej predchádzajú: od prípravy predmetov na digitalizáciu (vyňatie z miesta ich uloženia, presun, balenie, prevoz a pod.) a od priebehu ošetrenia a konzervovania. Preto je nevyhnutné profesionálnou logistikou dosiahnuť vysokú organizačnú disciplínu všetkých kooperujúcich jednotiek:

  • prenajímateľov zbierkových predmetov;
  • konzervátorských skupín;
  • digitalizačných buniek;
  • manipulačných tímov;
  • prepravných tímov.
 4. Digitalizácia múzejných zbierok

  Aktivitou sa zabezpečuje profesionálna digitalizácia múzejných zbierkových predmetov pokročilými technológiami a vo vysokej kvalite záznamu ich vizuálnych vlastností. V priebehu 39 mesiacov bude takto zdigitalizovaných (digitálne vizualizovaných) 173 410 múzejných zbierkových predmetov zo zbierok žiadateľa a ďalších 32 spolupracujúcich múzeí.

 5. Digitalizácia ľudových tancov a znalostí ľudovo-umeleckej výroby

  V rámci tejto aktivity sa budú digitalizovať tradičné znalosti z oblasti ľudovoumeleckej výroby a ľudových tancov. Zachytávať sa budú:

  • Postupy ľudovo-umeleckej výroby a ľudové zručnosti zabezpečením digitálnej dokumentácie pracovných postupov výroby ľudového odevu a ľudovej výšivky, spolu 672 dokumentačných jednotiek
  • Ľudové tance slovenských regiónov – dokumentácia formou digitálnych videozáznamov zachytávajúcich ľudové tance slovenských regiónov, spolu 500 dokumentačných jednotiek