Cesty za poznaním minulosti 2015

logo_2015

7. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže konanej pod záštitou Prezidenta SR Andreja Kisku, usporiadanej pri príležitosti 71. výročia Slovenského národného povstania a 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a určenej žiakom základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl

Usporiadatelia:
Vyhlasovateľ:
Múzeum SNP, Banská Bystrica
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Hlavní partneri:
Okresný úrad Banská Bystrica
Mestský úrad Banská Bystrica

Mediálni partneri:
Ročenka odbojárov
Bojovník

Témy:
Kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený
Čo by na dnešný jazyk mládeže povedal Ľudovít Štúr?
Slovensko oslobodili pred 70 rokmi, ale v niektorých krajinách sa stále bojuje
Aká si mi krásna, ty rodná zem moja
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú veci
Najlepší deň môjho života

Súťažné kategórie:
1. kategória:
– deti od 6 do 10 rokov (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl)

2. kategória:
– deti od 11 do 15 rokov (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, žiaci 1. – 4.ročníka osemročných gymnázií)

3. kategória:
mládež od 16 do 18 rokov (študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií, ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež)

V literárnej súťaži mohli autori vytvoriť dielo v oblasti prózy alebo poézie. Žiaci využili úvahu, rozprávanie, opis, interview. Vo výtvarnej súťaži bola využitá kresba, maľba, fotografia, či kombinovaná technika. Do literárnej časti súťaže bolo zaslaných 434 prác, ktoré obsahovali prozaické diela aj poéziu. Do výtvarnej časti súťaže bolo zaslaných 905 prác. Práce prišli z územia celého Slovenska. Práce boli hodnotené v Múzeu SNP v dňoch od 19. až 22. 5. 2015 odbornou literárnou porotou a výtvarnou porotou, ktorá pozostávala z pedagógov a odborných členov poroty, ktorých poskytli organizátori súťaže. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 11. júna 2015 v Múzeu SNP.

Literárna časť

Porota:
PaedDr. Július Lomenčík, PhD.,
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.,
Mgr. Boris Vigaš,
Mgr. Eva Holeczyová,
PaedDr. Matej Kán,

I. kategória
1. miesto
Viktória Eva Kostolányiová
ZŠ A. Kmeťa, Levice
Kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený

2. miesto
Lucas Boroš
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Rok na Slovensku

3. miesto
Bronislava Koristeková
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Najlepší deň v mojom živote

II. kategória
1. miesto
Valentína Sedileková
ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
Puberťáčka

2. miesto
Alexandra Buchová
ZŠ Komenského 1227/8 Sereď
Najlepší deň môjho života

3. miesto
Matúš Máca
ZUŠ Štúrova 467/6, Kysucké Nové Mesto
Ako je to na svete

III. kategória
1. miesto
Matej Horňák
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
Slovensko oslobodili pred 70 rokmi, ale v niektorých krajinách sa stále bojuje

2. miesto
Ivana Šaffová
SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
Zacnelo sa mi…

3. miesto
Michaela Chodelková
Gymnázium Hlinská 29, Žilina
Najlepší deň môjho života

Výtvarná časť

Porota:
Dr. Miroslav Bárdi,
Mgr. Eva Beňačková
Mgr. Katarína Bursová,
Mgr. Silvia Havelková,
Mgr. Carmen Vágnerová,
Mgr. Ivan Kocák

I. kategória
1. miesto
Bruno Portašík
ZŠ Žilina, Jarná 20
Kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený

2. miesto
Michaela Jesenská
Súkromná ZUŠ Liptovská Štiavnica, Hlavná 44
Čo by na dnešný jazyk mládeže povedal Ľ.Štúr ?

3. miesto
Kristína Dovalová
ZŠ s MŠ Badín, Tajovského 2
Aká si mi krásna, ty rodná zem moja

II. kategória
1. miesto
Sonja Nováková
ZŠ Banská Bystrica, Ďumbierska 17
Slovensko oslobodili pred 70. rokmi, ale v niektorých krajinách sa stále bojuje

2. miesto
Alžbeta Bialiková
ZŠ s MŠ Pohorelá, kpt. Nálepku 878
Aká si mi krásna, ty rodná zem moja

3. miesto
Karin Miklošová
SZUŠ Lavuta Banská Bystrica, Magurská 14
Najlepší deň môjho života

Cena Múzea SNP
Valéria Mišiaková
ZŠ Ľ. Štúra Dolné Vestenice 71
Slovensko oslobodili pred 70. rokmi, ale v niektorých krajinách sa stále bojuje

Čestné uznanie
Simona Rácová
ŠZŠ Veľký Krtíš, Za parkom 966
Najlepší deň môjho života

III. kategória
1. miesto
Karin Bednáriková
SUŠ scénického výtvarníctva Bratislava, Sklenárova 7
Slovensko oslobodili pred 70. rokmi, ale v niektorých krajinách sa stále bojuje

2. miesto
Ivana Janigová
SUŠ Trenčín, Staničná 8
Aká si mi krásna, ty rodná zem moja

3. miesto
Štefánia Kissová
Škola úžitkového výtvarníctva Košice, Jakobyho15
Čo by na dnešný jazyk mládeže povedal Ľ.Štúr ?

Čestné uznanie:
Kolektív študentov (Eduard Ganoczy, Dominika Tekulová, Adriana Polakovičová,
Simona Hybská, Natália Kupcová)
SUŠ Trenčín, Staničná 8

Ďakujeme všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili. Prosíme ocenených z literárnej časti súťaže, aby svoje diela zaslali v čo najkratšom čase v elektronickej podobe na adresu: boris.vigas@muzeumsnp.sk za účelom ich zverejnenia v partnerských médiách.