Etnické čistky, genocídy, rasová intolerancia v dejinách

logo_vzdelavacie_centrum

V rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov Múzeum SNP vyprofilovalo pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky, náuky o spoločnosti a etickej výchovy akreditovaný vzdelávací program Etnické čistky, genocídy, rasová intolerancia v dejinách, ktorý prináša nielen nové odborné poznatky v oblasti Riešenia židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939 – 1945, Riešenia židovskej otázky v Európe v čase 2. svetovej vojny, Perzekúcie Rómov na Slovensku, ale reflektuje aj na novodobé prejavy rasizmu, neonacizmu a xenofóbie. Prináša skvalitnenie kľúčových profesijných kompetencií pedagóga pri práci s historickými prameňmi a metódou Oral history, ktoré následne bude možné aplikovať priamo na vyučovacích hodinách. Do štruktúry vzdelávacieho programu sme zakomponovali okrem odbornej prednáškovej časti, s konkrétnymi didaktickými aplikáciami daného tematického okruhu, i popoludňajší workshop (cvičenie, skupinové vzdelávanie, zážitkové vzdelávanie) a na záver vzdelávacieho programu exkurziu do Múzea Židovskej kultúry v Bratislave, kde Vás popri prehliadke expozície čakajú tvorivé aktivity. Ukončenie vzdelávacieho programu je v podobe prezentácie Vami vybranej témy pred lektorom, ktorá následne bude uchovaná aj na CD nosiči. Metodický materiál v CD podobe obdržia všetci účastníci zapojení do vzdelávacieho programu.

Tematické okruhy vzdelávacieho programu: Etnické čistky a genocídy vo svete, Holokaust ako historický a morálny problém, Riešenie židovskej otázky v Európe, Deportácie židovského obyvateľstva zo Slovenska, Perzekúcie Rómov na Slovensku, Obete holokaustu a ich osudy, Osoby, ktoré negatívne ovplyvnili životy iných, Súčasné prejavy rasizmu, neonacizmu a xenofóbie.
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Počet kreditov: 14
Garant vzdelávacieho programu: Prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc.
Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná, 60 vyučovacích hodín (prednáška, cvičenie, skupinové vzdelávanie, zážitkové vzdelávanie) Vzdelávanie bude prebiehať jedenkrát do mesiaca, a to po dobu 2 dní (piatok a sobota).
Cena vzdelávacieho programu: 10,- €
Maximálny počet účastníkov na jeden vzdelávací program: 15

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte:
PhDr. Jana Odrobiňáková
manažér vzdelávania
tel.: + 421 918 899 421
e-mail: jana.odrobinakova@muzeumsnp.sk

Organizačné pokyny:
Účastník vzdelávacieho programu sa musí prihlásiť na vzdelávací program najneskôr  2 týždne pred začiatkom jeho realizácie (počet miest limitovaný), a to v elektronickej podobe prostredníctvom vyplnenej prihlášky. Scan prihlášky odošle na e-mailovú adresu: jana.odrobinakova@muzeumsnp.sk . Prihláška musí byť podpísaná riaditeľom školy, ktorý svojim podpisom dáva súhlas na zaradenie účastníka do vzdelávacieho programu a potvrdzuje, že účastník spĺňa všetky kvalifikačné predpoklady stanovené na zaradenie do vzdelávacieho programu. Riaditeľovi školy potvrdzuje prihlášku a dáva súhlas zriaďovateľ. Originál dokumentu účastník vzdelávacieho programu odovzdá pri prvom stretnutí. Pred začiatkom vzdelávacieho programu bude každý jeden uchádzač písomnou formou oboznámený o tom, či splnil všetky podmienky a bol zaradený do vzdelávacieho programu.
Prihlášku prosíme zaslať elektronicky do 31. augusta 2017. Prvé stretnutie sa uskutoční už v druhej polovici septembra – 23. a  24. 9. 2017 (stretnutia budu dvojdňové , počas víkendov). Vzdelávací program bude ukončený v decembri 2017.

Prihláška na akreditované vzdelávanie