Práva a povinnosti používateľov knižnice

  1. Používateľom knižnice sa stáva fyzická osoba (od 15 rokov) alebo právnická osoba zaregistrovaním v knižnici a vydaním preukazu používateľa knižnice. Podpisom sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku knižnice Múzea SNP.
  2. Podpisom v registrácii používateľ berie na vedomie a súčasne dáva súhlas na použitie jeho osobných údajov uvedených v registrácii pre potreby knižnice v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  3. Knižnica Múzea SNP chráni osobné údaje používateľov. Pracovník knižnice je viazaný mlčanlivosťou o týchto údajoch podľa ustanovení Zákona č. 428/2002 Z. z. a Záväzného stanoviska  Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 1/2005 z 1. mája 2005 vo veci spracovania osobných údajov čitateľov, ktoré môžu získavať  spracovávať subjekty tvoriace knižničný systém za účelom poskytnutia knižnično-informačných služieb.
  4. Služby knižnice môže využívať každý zamestnanec Múzea SNP. Externí používatelia, ktorí majú záujem o štúdium knižničných dokumentov môžu študovať len prezenčne.
  5. Používateľ knižnice má voľný prístup k čitateľským katalógom. Používateľ knižnice nie je oprávnený vstupovať do depozitára knižnice a knižničných skladov. Používateľ môže využívať so súhlasom zamestnanca knižnice verejne prístupný počítač pre účely rešeršovania a tiež ostatné technické vybavenia.
  6. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať potraviny, tekutiny, alkohol, fajčiť a používať mobilné telefóny.
  7. Ak používateľ  nedodržiava ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku, môže byť dočasne alebo natrvalo zbavený práva využívať fondy a služby knižnice. Tým nie je dotknutá zodpovednosť používateľa za spôsobenú škodu a jej náhradu podľa Knižničného a výpožičného poriadku  a v súlade s platnými právnymi predpismi. Používateľovi môže byť zamedzený vstup do priestorov knižnice aj z iných dôvodov (zdravotných, hygienických a pod.)
  8. Používateľ knižnice má právo podávať ústne alebo písomné pripomienky, podnety a návrhy k práci knižnice.
  9. Používateľ knižnice je povinný dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku knižnice Múzea SNP, ako aj pracovníka knižnice.