Prednášková činnosť a odborné semináre

Vážení učitelia dejepisu,
milí žiaci základných a študenti stredných škôl,

dovoľujeme si Vás pozvať na cyklus prednášok a besied na témy z novodobej histórie 20. storočia, ktoré tematicky korešpondujú s obsahom Stálej expozície Múzea SNP „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945. Našim zámerom bolo vybrať a pripraviť také témy, ktoré by jednotlivé učivo z dejepisu doplnilo a obohatilo o nové fakty a informácie, aby sa žiaci a študenti naučili nielen prijímať historické fakty z novodobých dejín, ale aj diskutovať a argumentovať. To si však vyžaduje nielen určité vedomosti a samoštúdium, ale aj odvahu prezentovať a obhajovať vlastné názory. Témy boli pripravené po diskusiách a analýzach potrieb učiteľov dejepisu.

  • vstupné – 1,00 € na žiaka, pedagóg so skupinou bezplatne,
  • miesto prednášok – kinosála Múzea SNP,
  • prednášajúci – odborní pracovníci Oddelenia dejín Múzea SNP,
  • prednášky sú primerané veku poslucháčov, s časovým rozpätím 60 – 90 min,
  • okruh tém budeme meniť a dopĺňať podľa dopytu o nové témy,
  • prednášky sú doplnené o dokumentárne filmy, archívne materiály a knižné publikácie k daným témam,
  • možnosť návštevy Stálej expozície Múzea SNP a Skanzenu ťažkej bojovej techniky v areáli Múzea SNP,
  • termín a tému prednášky je potrebné vopred nahlásiť (telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje).

Kontaktné údaje:

PhDr. Lucia Sotáková
e-mail: lucia.sotakova@muzeumsnp.sk
tel.: + 421 918 899 432