Prednášková činnosť a odborné semináre

Vážení učitelia dejepisu, milí žiaci základných a študenti stredných škôl, dovoľujeme si Vás pozvať na cyklus prednášok a besied na témy z novodobej histórie 20. storočia, ktoré tematicky korešpondujú s obsahom Stálej expozície Múzea SNP „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945. Našim zámerom bolo vybrať a pripraviť také témy, ktoré by jednotlivé učivo z dejepisu doplnilo a obohatilo o nové fakty a informácie, aby sa žiaci a študenti naučili nielen prijímať historické fakty z novodobých dejín, ale aj diskutovať a argumentovať. To si však vyžaduje nielen určité vedomosti a samoštúdium, ale aj odvahu prezentovať a obhajovať vlastné názory. Témy boli pripravené po diskusiách a analýzach potrieb učiteľov dejepisu.

 • vstupné – 1,00 € na žiaka, pedagóg so skupinou bezplatne,
 • miesto prednášok – kinosála Múzea SNP,
 • prednášajúci – odborní pracovníci Oddelenia dejín Múzea SNP,
 • prednášky sú primerané veku poslucháčov, s časovým rozpätím 60 – 90 min,
 • okruh tém budeme meniť a dopĺňať podľa dopytu o nové témy,
 • prednášky sú doplnené o dokumentárne filmy, archívne materiály a knižné publikácie k daným témam,
 • možnosť návštevy Stálej expozície Múzea SNP a Skanzenu ťažkej bojovej techniky v areáli Múzea SNP,
 • termín a tému prednášky je potrebné vopred nahlásiť (telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje).

Témy prednášok:

 1. Účasť českých antifašistov v protifašistickom odboji a SNP – Mgr. Viera Kováčová
 2. Francúzi v SNP – Mgr. Viera Kováčová
 3. Slovensko-sovietske vzťahy v rokoch 1940-1941 – Mgr. Viera Kováčová
 4. Dr. Jozef Tiso a 14. marec 1939 – Mgr. Viera Kováčová
 5. Osobnosť Dr. Jozefa Tisu a Povstanie – Mgr. Viera Kováčová
 6. Analýza dobovej tlače v období procesu s Dr. Jozefom Tisom – Mgr. Viera Kováčová
 7. Poľné ťaženie proti Poľsku a jeho interpretácia v procese s Dr. Jozefom Tisom – Mgr. Viera Kováčová
 8. Slovenská republika v rokoch 1939-1945 – Mgr. Viera Kováčová
 9. Riešenie židovskej otázky v Európe – Mgr. Viera Kováčová
 10. Tragédia slovenských Židov 1938-1945 – Mgr. Viera Kováčová
 11. „Socializmus s ľudskou tvárou“. Snaha o reformný proces a okupácia Československa roku 1968 – PhDr. Jana Odrobiňáková. Tému je možné predniesť v skrátenej podobe ako celok, ale aj po jednotlivých tematických častiach s možnosťou výberu dokumentárneho filmu k danej problematike.
  • začiatok reformného procesu, máj –august 1968,
  • august 1968 – okupácia ČSSR,
  • „normalizácia pomerov v ČSSR.
 12. Novembrové udalosti v roku 1989. „Nežná revolúcia” a jej vplyv na život v ČSSR – PhDr. Jana Odrobiňáková
 13. Česko-slovenská otázka v rokoch 1938-1945 (vyhlásenie autonómie, vznik Slovenského štátu, česko-slovenská otázka v odboji, vzťah predstaviteľov Slovenského štátu a exilovej vlády, postavenie Slovenska po vojne v Československu) – PhDr. Marek Syrný, PhD.
 14. Banderovci v Československu (ukrajinský nacionalizmus do roku 1945, Banderovci na severovýchodnom Slovensku v rokoch 1945-1946, prechod Banderovcov územím Československa na západ v roku 1947) – PhDr. Marek Syrný, PhD.
 15. Československá armáda v rokoch 1938-1939 (mobilizácia v roku 1938, rozpad československej armády v roku 1939, výzbroj, výstroj československej armády v danom období. Spojené s ukážkami v expozícii a skanzene ťažkej bojovej techniky) – PhDr. Marian Uhrin PhD.

Kontaktné údaje:

PhDr. Jana Odrobiňáková
e-mail: jana.odrobinakova@muzeumsnp.sk
tel.: + 421 918 899 421