Vzdelávacie programy

Múzeum Slovenského národného povstania v rámci svojej novej koncepcie vzdelávania ponúka nasledovné edukačné aktivity

Vzdelávacie programy pre materské školy

„SPOZNÁVAME MÚZEUM”

Vzdelávací program Spoznávame múzeum je určený deťom posledného ročníka predprimárneho vzdelávania v materských školách. Predstavuje integrovanú súčasť predprimárneho vzdelávania s akcentom na získanie jednotlivých kompetencií v kognitívnej, informačnej, interpersonálnej a učebnej oblasti. Program vedie k úcte ku kultúrnym a národným hodnotám, k vlastnej kultúre, ľudským právam, slobode, etickým hodnotám, rozvíja tvorivosť a pozitívne osobnostné vlastnosti každého dieťaťa. Prináša interaktívne a zážitkové učenie o múzeu ako takom, o minulosti, živote ľudí. Deti sa zoznamujú s predmetmi, ktoré sa v minulosti používali. Vzdelávací program v sekundárnej rovine poukazuje na zlo a nešťastie, ktoré vojny prinášajú, pričom paralelne reflektuje na agresivitu súčasných bojových počítačových hier.
V priebehu troch stretnutí deti absolvujú:

 • návštevu expozície a administratívnych priestorov múzea,
 • modelovanie z plastelíny (medaily, odznaky, a pod.),
 • kreslenie (peniaze, ktorými sa platilo, pohľadnice a pod.),
 • vystrihovanie a lepenie farebných papierov,
 • maľovanie vodovými farbami,
 • vyfarbovanie obrázkov (lietadlá, tanky a pod.).

Didaktické aktivity

 • návšteva expozície Múzea SNP,
 • čarovná truhlica, ktorá obsahuje predmety používané v minulosti, riadený rozhovor, rozvíjanie fantázie detí,
 • hra so stavebnicou, prehĺbenie motoriky a fantázie detí,
 • dramatizácia prostredníctvom dobového oblečenia (vojak, zdravotná sestra, partizán a pod.)

Deti po absolvovaní všetkých aktivít získajú diplom MALÝ MÚZEJNÍK
Celkový čas vzdelávacieho programu je 1,5 hodiny. Maximálny počet detí na jedno stretnutie je 30. Vzdelávací program je možné modifikovať pre potreby žiakov 1. – 2. ročníka Základných škôl

Vzdelávacie programy pre základné školy

„ZOPAKUJME SI…”

Vzdelávací program pre 9. ročník základných škôl zameraný na opakovanie tematických celkov 2. svetová vojna a Slovensko v rokoch 1938 – 1945.
Obsah vzdelávacieho programu:

 • objektové učenie spojené s lektorovaním v expozícii Múzea SNP,
 • skupinová práca žiakov s počítačovým infocentrom v expozícii Múzea SNP,
 • pracovné listy (zamerané na prácu s počítačovým infocentrom), exponáty,
 • premietnutie filmového dokumentu Povstaleckí generáli, prípadne filmový dokument Generál Rudolf Viest.

Celkový čas trvania vzdelávacieho programu sú dve vyučovacie hodiny (1,5 h). Maximálny počet žiakov v skupine je 30 – 35 (ideálne jedna trieda).
vstupné: 1 € na žiaka + 7 € za skupinu (cena za odborné vedenie a lektora)

„KUFOR ČÍSLO…”

Vzdelávací program pre žiakov 9. ročníka základných škôl zameraný na problematiku riešenia židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939-1945.
Obsah vzdelávacieho programu:

 • objektové učenie v expozícii Múzea SNP (prvá skulptúra),
 • skupinová práca s počítačovým infocentrom v expozícii Múzea SNP,
 • práca s vitrínami a exponátmi zameraných na konkrétnu tému vzdelávacieho programu,
 • pracovné listy (zamerané na prácu s počítačovým infocentrom),
 • práca s dokumentmi, fotografiami, literárnou tvorbou,
 • premietnutie filmu Vagón, Poslovia nádeje, prípadne iný vhodne vybraný film k danej problematike.

Celkový čas trvania vzdelávacieho programu sú dve vyučovacie hodiny (1,5 h). Maximálny počet žiakov v skupine je 30 – 35 (ideálne jedna trieda).
vstupné: 1 € na žiaka + 7 € za skupinu (cena za odborné vedenie a lektora)

„SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE MOJIMI OČAMI”

Vzdelávací program určený pre žiakov 9. ročníkov základných škôl zameraný na problematiku Slovenského národného povstania. Prepojenie objektívnej skutočnosti a historických faktov so subjektívnym vnímaním mladých ľudí týchto významných dejinných udalostí.
Obsah vzdelávacieho programu:

 • objektívne učenie spojené s lektorovaním v expozícii Múzea SNP (druhá skulptúra),
 • skupinová práca s počítačovým infocentrom v expozícii Múzea SNP,
 • práca s dobovými materiálmi, analýza dobových dokumentov,
 • pracovné listy,
 • práca s vitrínami a exponátmi zameranými na konkrétnu problematiku vzdelávacieho programu,
 • premietnutie filmového dokumentu Generál Rudolf Viest, prípadne iného vhodne zvoleného filmového dokumentu k danej téme.

Kontaktné údaje:

PhDr. Lucia Sotáková
e-mail: lucia.sotakova@muzeumsnp.sk
tel.: + 421 918 899 432