Film “Chaviva Reick: Návrat do horiaceho domu” / Return to the Burning House

NÁVRAT DO HORIACEHO DOMU
/Return to the Burning House/

plagat_web

Dokumentárny film Návrat do horiaceho domu predstavuje život pozoruhodnej ženy Chavivy Reickovej. Prináša nielen množstvo neznámych archívnych materiálov, spomienky pamätníkov a putovanie po Chaviviných stopách na Slovensku, v Londýne a v Izraeli, ale predovšetkým príbeh príťažlivej osobnosti, ktorý môže inšpirovať i v súčasnosti.

Chaviva Reicková (1914 – 1944), príslušníčka britskej spravodajskej služby, aktivistka i zanietená sionistka, ktorá túži prísť pomáhať do krajiny svojho detstva počas Slovenského národného povstania na jeseň v roku 1944. Bola jednou z palestínskych židovských parašutistiek vyslaných na vojenské misie do nacistami okupovanej Európy. Čo si myslia súčasné Chavivy, vojačky na Slovensku i v Izraeli, o svojej službe vlasti? Aký zmysel má príbeh Chavivy Reickovej dnes?

Chaviva ako osobnosť je veľmi zaujímavá. Mala neľahký osud. Pochádzala z chudobných pomerov a aktivizovala sa v mládežníckom sionistickom hnutí HaShomer HaTzair v Banskej Bystrici. Ako jedna z mála žien v predvojnovej dobe jazdila na motorke. Odišla pred fašizmom do Palestíny (dnešný Izrael), kde sa podieľala na vybudovaní kibucu Maanit. Stala sa tiež dobrovoľníčkou Palmachu – elitných jednotiek podzemnej armády židovskej komunity, ktorá usilovala o ukončenie britskej okupácie Palestíny. Napriek tomu vstúpila do britských jednotiek SOE, aby mohla pomáhať prenasledovaným Židom. Po prílete na Slovensko počas Slovenského národného povstania aktívne pomáhala nielen Židom, ale aj spojeneckým pilotom. Počas povstania bola zajatá a následne zavraždená nacistami v Kremničke. Zostať v Palestíne znamenalo veľkú nádej prežiť a odísť na Slovensko, znamenalo riskovať život. Napriek tomu nezaváhala.

Chavivin príbeh zároveň otvára i všeobecnejšiu tému pôsobenia žien v Slovenskom národnom povstaní, ktorá zatiaľ čaká na komplexnejšie spracovanie. Vieme, že ženy v SNP boli aktívne v armáde, ako aj v partizánskom hnutí a mali nezastupiteľnú úlohu. Spojárky, zdravotníčky, ale často aj bojovníčky, či dokonca ostreľovačky. V každom prípade riskovali životy.

Scenár a réžia: Anna Grusková
Hlavný kameraman: Ivo Miko Strih: Jakub Fišer
Zvuk: Tomáš Gregor
Produkcia: Mirka Molnár Ľachká, Anzio s.r.o. / Produkčný dom: Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici / Produkcia v Izraeli: Avi Ofer

Typ filmu: Kreatívny dokument
Rozlíšenie: Full HD
Zvuk: Stereo
Jazykové mutácie: slovenská, anglická
Dĺžka: 42’/ 66′
Rok výroby: 2014
Autorské práva: Mirka Molnár Ľachká, Anzio, s.r.o., Anna Grusková, Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

Pozrite si trailer k filmu Návrat do horiaceho domu
www.navratdohoriacehodomu.sk

Viac informácií nájdete aj na stránke www.haviva.sk

_______________________________________________________________________________________________________

Documentary film

Return to the Burning House

Documentary film Return to the Burning House introduces the life of a remarkable woman Haviva Reick. It presents a wealth of hitherto unknown archival material, memories of contemporaries and follows Haviva’s traces in Slovakia and Israel. Above all it is a story of an attractive person who is an inspiration until today.
She came from poor social context and became active in the Zionist movement. She was among the few women of the pre-war era to ride a motorcycle. She escaped the Nazis to Palestine where she built one of the kibbutzim. Yet she was also active in the movement to end the British occupation of Palestine. In spite of that she joined the British SOE units to help persecuted Jews. After she was dispatched to Slovakia during the Slovak National Uprising she was actively helping Jews as well as the British and US pilots. After the Uprising she was arrested and executed in Kremnička by the Nazis. To remain in Palestine meant a great hope to survive; to leave for Slovakia meant risking one’s life. Yet she did not have second thoughts.
Haviva’s story opens a wider theme on the activities of women in the Slovak National Uprising that still awaits more comprehensive research. We know that, as part of the SNU, women were active in the army as well as the guerrilla movement. Theirs was an irreplaceable role. Telephone operators, medics, but often also warriors, even snipers. In any case, they were risking their lives.

Written and directed: Anna Grusková
Director of Photography: Ivo Miko
Editing: Jakub Fišer
Sound: Tomáš Gregor
Production: Mirka Molnár Ľachká, Anzio Ltd. / Museum of the Slovak National Uprising in Banská Bystrica / Production in Israel: Avi Ofer

Film type: Creative documentary film
Resolution: Full HD
Sound: Stereo
Language mutations: Slovak, English
Lenght: 42’/ 66′
Year of Production: 2014
Copyright: Mirka Molnár Ľachká, Anzio, Ltd.., Anna Grusková, Museum of the Slovak National Uprising in Banská Bystrica
See trailer to the movie Return to a Burning House

More information at www.haviva.sk