Podujatia uskutočnené v rámci projektu / The events within the framework of the Project

Projekt Haviva Reicková: Návrat do Európskej pamäti financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

citizenship_en

V rámci projektu uskutočnilo Múzeum SNP tieto podujatia:

100 sviec pre Chavivu
Účasť: Podujatia sa zúčastnilo 80 občanov Banskej Bystrice (Slovensko)
Miesto/dátum: Podujatie sa uskutočnilo v Banskej Bystrici dňa 20. júla 2014
Stručný opis: Išlo o symbolickú oslavu stých narodenín Chavivy Reickovej spojenú spojenú s pálením sviečok a koncertom. Toto komunitné podujatie otvorilo cyklus podujatí venovaných Chavive v rámci projektu “Návrat do Európskej pamäte”. Obyvatelia Banskej Bystrice sa zoznámili s príbehom, Chavivy, ich slávnej rodáčky, pre mnohých dovtedy úplne neznámej.

Medzinárodný festival “Chaviva” a odhalenie Chavivinej busty
Účasť: Podujatia sa zúčastnilo 75 účastníkov: 60 obyvateľov z Banskej Bystrice (Slovensko), 5 obyvateľov z Bratislavy  (Slovensko), 7 obyvateľov z Prahy (Česká republika) a 3 účastníci z Kyjeva (Ukrajina).
Miesto/dátum: Podujatie sa uskutočnilo v Banskej Bystrici a vo Zvolene od 8 do 10. 9. 2014 , odhalenie busty 8. 9. 2014.
Stručný opis: Medzinárodný festival židovskej hudobnej kultúry organizovala cult-E Európska kultúra o.z. s spolupráci s Múzeom SNP. 8. 9. 2014 sa uskutočnilo slávnostné odhalenie busty Chavivy Reick v záhrade Chavivy Reick a následne koncert v areáli Múzea.

Medzinárodný festival “Chaviva” a odhalenie Chavivinej busty

Medzinárodná konferencia: „Život a osobnosť Chavivy Reickovej“
Účasť: Podujatia sa zúčastnilo 125 návštevníkov: 95 obyvateľov Banskej Bystrice (Slovensko), 10 obyvateľov z Bratislavy (Slovensko), 2 obyvatelia z Rožňavy (Slovensko), 4 obyvatelia zo Zvolena  (Slovensko), 2 obyvatelia z Nových Zámkov (Slovensko), 2 obyvatelia z Varšavy (Poľsko), 3 obyvatelia z Budapešti (Maďarsko), 2 obyvatelia z Prahy (Česká republika) a 5 účastníkov z Izraela.
Miesto/dátum: Podujatie sa uskutočnilo v Múzeu Slovenského národného povstania dňa 20. – 21. 11. 2014.
Stručný opis:
20. november 2014 – Oficiálne zahájenie konferencie.
Slávnostná premiéra dokumentárneho filmu „Návrat do horiaceho domu“ sa uskutočnilo v kinosále Múzea SNP 20. novembra 2014. Podujatia sa zúčastnila producentka filmu pani Mirka Molnár Ľachká, scenáristka a režisérka pani Anna Grusková, generálny riaditeľ Múzea SNP pán Stanislav Mičev, členovia rodiny Chavivy Reickovej, Michael Reick so svojou manželkou a Chaviva Shklarky, pani Daniela Ozacky Stern z Givat haviva so svojim manželom a čestní hostia, predstavitelia politického a náboženského života v Banskej Bystrici.
Na premiére filmu Návrat do horiaceho domu sa zúčastnili účastníci konferencie, produkčný tím a verejnosť, obyvatelia Banskej Bystrice. Rodina Chavivy Reickovej sa zúčastnila premiéry filmu aj konferencie. K najviac nadšeným návštevníkom sa zaradila skupina miestnych skautov: na prekvapenie organizátorov vedeli veľa o Chavive Reickovej a vyzdvihovali ju. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia médií zo stredného Slovenska a z Bratislavy.
Po premiére filmu nasledoval koncert Chasidských piesní v podaní miestnej interpretky a slávnostná recepcia

21. november 2014
Deň prednášania príspevkov, diskusie a utvárania kontaktov
Účastníci konferencie taktiež navštívili Záhradu Chavivy Reickovej, ktorá sa nachádza v areáli Múzea SNP, položili kvety a zapálili sviečky pred je bustou.

Medzinárodná konferencia

Premietanie pre študentov
Účasť: 200 študentov z Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici (Slovensko) sa zúčastnilo na 2 premietaniach filmu „Návrat do horiaceho domu“
Miesto/dátum: 2 podujatia sa uskutočnili v kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici 17. a 18. marca 2015
Stručný opis: Účastníci videli príbeh ich slávnej rodáčky a spojili si ho s kontextom histórie vlastného mesta

Premietanie pre študentov

Premietanie počas Noci múzeí
Účasť: Premietania filmu „Návrat do horiaceho domu“ sa zúčastnilo 30 obyvateľov Banskej Bystrice (Slovensko) a 5 obyvateľov Zvolena (Slovensko).
Miesto/dátum: Premietanie sa uskutočnilo v rámci Medzinárodnej Noci múzeí kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici 16. mája 2015
Stručný opis: Účastníci videli príbeh ich slávnej rodáčky ako súčasť programu v rámci Medzinárodnej Noci múzeí do horiaceho domu.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Project Haviva Reick: Return to European memory was financed by European Union within the framework of the program

citizenship_en

Within the framework of the Project Museum of the Slovak National Uprising organized following events:

100 candles for Haviva
Participation: 80 citizens of Banská Bystrica  (Slovakia) participated at the event
Place/date: The event took place in Banská Bystrica on July 20, 2014
Short describtion: The event was symbolical celebration of 100th birthday of Haviva Reick connected with burning of candles and the concert. This community event opened cycle of the events dedicated to Haviva within the framework of the project “Return to European Memory”. The citizens of Banská Bystrica familiarized with the story of Haviva, their famous native, totally unknown for many of them.

International festival “Haviva” and reveal of Haviva’s bust
Participation: 75 persons participated: 60 inhabitants of Banská Bystrica (Slovakia), 5 inhabitants of Bratislava (Slovakia), 7 inhabitants from Prague (Czech Republic) and 3 citizens from Kiev (Ukraine) participated at the event.
Place/date: The event took place in Banská Bystrica and Zvolen from September 8 to September 10, 2014, reveal of the bust took place on September 8, 2014.
Short description: International festival of Jewish Music Culture was organized by cult-E Európska kultúra o.z. in cooperation with the Museum of the Slovak National Uprising. Reveal of the bust of Haviva Reick and concert took place on September 8, 2014 in the area of the Museum of the Slovak National Uprising

International festival “Haviva” and reveal of Haviva’s bust

International conference “Life and personality of Haviva Reick”
Participation: 125 visitors participated at the event: 95 inhabitants of Banská Bystrica (Slovakia), 10 inhabitants of Bratislava (Slovakia), 2 inhabitants of Rožňava (Slovakia), 4 inhabitants of Zvolen (Slovakia), 2 inhabitants of Nové Zámky (Slovakia), 2 inhabitants of Warsaw (Poland), 3 inhabitants of Budapest (Hungary), 2 inhabitants of Prague (Czech Republic) and 5 participants from Israel.
Place/date: The event took place in the Museum of the Slovak National Uprising on November 20 – 21, 2014
Short description:
November 20, 2014 – The official opening of the conference.
Festive premiere of documentary film „Return to a Burning House“ took place in Cinema Hall of the Museum of the Slovak National Uprising on November 20, 2014 with the participation of movie producer Ms. Mirka Molnár Ľachká, Script writer and director Ms. Anna Grusková, Director General of the Museum of Slovak National Uprising Mr. Stanislav Mičev, members of Haviva Reick family Michael Reick with his wife and Haviva Shklarsky, Ms. Daniela Ozacky – Stern from Givat Haviva with her husband and honoured guests from regional policy and religious life in Banská Bystrica.
The premiere of the film Return to a Burning House: included the participants of the conference, film production team and general public, citizens from Banská Bystrica. Family of Haviva Reick from Israel came to the premiere and the conference. A group  of local scouts were the most enthusiastic audience: to the surprise of organisers they knew a lot about Haviva and looked up to her as their role mode. Media from Central Slovakia and Bratislava was invited to report on the event.
After the premiere there was a concert of local interpret of Hasidic songs and afterwards opening reception.

November 21, 2014 
Day of lectures and networking
Conference members also visited the Garden of Haviva Reick, which is in the area of the Museum of the Slovak National Uprising to lay flowers and light candles in front of her statue

 International conference

Screening for the students
Participation: 200 students from Gymnasium of Andrej Sládkovič in Banská Bystrica (Slovakia) participated at the screenings of the movie “Return to a Burning House”.
Place/date: 2 events took place in Cinema Hall of the Museum of the Slovak National Uprising in Banská Bystrica on March 17 and March 18, 2015
Short description: The participants saw the story of their famous native and connected it with the history of their own town.

Screening for the students

Screening at the Night of the Museums:
Participation: 30 inhabitants of Banská Bystrica (Slovakia) and 5 inhabitants from Zvolen (Slovakia) participated at the screening of the movie “Return to a Burning House.”
Place/date: Screening took place within the framework of International Night of the Museums in Cinema Hall of the Museum of the Slovak National Uprising in Banská Bystrica on May 16, 2015
Short description: The participants saw the story of their famous native as a part of the program during the Night of the Museums.